ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

07 (06/01) inzercia - "Pozor, nie každá červená škridla je prvá pálená!"

Sťažovateľ

Bramac – strešné systémy

Zadávateľ

Tondach Slovensko, s.r.o.

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.3., III./3.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 14. 6. 2001 vo veci sťažnosti spoločnosti Bramac – strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre na inzerát „Pozor, nie každá červená škridla je pravá pálená!“ spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia inzerátu „Pozor, nie každá červená škridla je pravá pálená!“ spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od spoločnosti Bramac – strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre na inzerát spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. – „Pozor, nie každá červená škridla je pravá pálená!“. Podľa sťažovateľa sa v uvedenom inzeráte útočí na výrobok spoločnosti Bramac vyrábaný zo suroviny, ktorej základom je betón a to predovšetkým formou znevažujúceho hodnotenia použitého materiálu: „Pod pekným červeným náterom sa môže skrývať aj betón“ ako aj samotným nadpisom „Pozor, nie každá červená škridla je pravá pálená“. Podľa sťažovateľa sa v celom kontexte reklamy potenciálnym zákazníkom vnucuje názor, že len pálená škridla je materiál, ktorý môže byť pri výrobe strešných škridiel kvalitný. Škridly Bramac sú však vyrábané z prvotriednych prírodných surovín a akékoľvek spochybňovanie či znevažovanie použitej suroviny pre strešné škridly, a tým aj znevažovanie výrobkov Bramac je v rozpore s etikou reklamnej praxe.

Sekretariát Rady pre reklamu navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných inzerátov nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.3 Časti I, 4.1, 4.2 Časti II. a 3.1, 3.2 Časti III. Kódexu.

3.3/I.

Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom.

4.1/II.

Reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu.

4.2/II.

Reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.

3.1/III.

Reklama nesmie útočiť na iné produkty, inzerentov alebo reklamy a nesmie sa snažiť takéto výrobky, inzerentov alebo reklamy diskreditovať, a to ani priamo alebo nepriamo. Za porušenie tohto ustanovenia sa považuje aj reklama používajúca meno alebo logo produktu iného inzerenta alebo meno alebo logo inzerenta bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

3.2/III.

Inzerenti nesmú znižovať hodnotu produktov iných inzerentov, a to ani priamo a ani náznakom. Reklamy nesmú pre jedno nepriaznivé porovnávanie vyberať jeden konkrétny produkt alebo vlastnosť.

V stanovisku spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. sa uvádza, že účelom reklamy v žiadnom prípade ie je útočenie na výrobky spoločnosti Bramac, ale snaha o lepšiu informovanosť osôb zaujímajúcich sa o kúpu strešnej krytiny o jej základnej podstate. Ak by bol základným cieľom útok na betónovú škridlu, potom by sa spoločnosť nesústredila na jej obvyklú a jednoznačne najrozšírenejšiu červenú farbu, ale na tónovú škridlu ako takú. Spoločnosť Tondach Slovensko, s.r.o. si stojí za názorom, že celá reklama má označne len upozorňujúci či vysvetľujúci charakter s cieľom odlíšiť svoje produkty od iných, vedený zámerom zabrániť omylu potenciálneho zákazníka v otázke použitého materiálu pri výbere škridly a nepredstavuje tak útok či diskrimináciu pre betónové škridly.

Arbitrážna komisia sa na inzerát pozerala z pohľadu bežného spotrebiteľa a uznala, že v danom prípade sa môže jednať o dehonestáciu betónu, najmä vo vyhlásení „Pod pekným červeným náterom sa môže skrývať aj betón!“ Zadávateľ tu pritom využil fakt, že betón má u populácie Slovenska negatívnu konotáciu z minulosti. Posolstvo tohoto inzerátu je, aby si ľudia namiesto betónových škridiel kupovali pálené, čiže by sa reklama dala skôr chápať ako cechová reklama. V tomto prípade sa ale zadávateľ Tondach Slovensko, s.r.o. stavia do pozície akoby jediného výrobcu pálených škridiel – „Ak si chcete byť naozaj istí, pýtajte si Tondach. Pravú pálenú škridlu.“, čím nepriamo útočí aj na ostatných výrobcov pálených škridiel. Arbitrážna komisia sa taktiež zhodla na tom, že inzerát zároveň nepriamo diskredituje iné produkty (betónové škridle) a inzerentov, čím porušuje ustanovenie č. 3.1 Časti III.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť spoločnosti Bramac strešné systémy, s.r.o. na inzerát spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. je opodstatnená a uverejnenie uvedených inzerátov bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 3.3 Časti I. a 3.1 Časti III.

Scroll to Top