ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (02/03) inzercia Rádio Koliba v denníku Pravda

Sťažovateľ

ANRTS (Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc)

Zadávateľ

Rádio Koliba

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./3.1 a 3.2., III./ 3.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 4. 2. 1999 vo veci sťažnosti Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc na kampaň Rádia Koliba pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Uverejnením kampane Rádia Koliba došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) týkajúcu sa kampane Rádia Koliba, ktorá bola uverejnená v denníku Pravda v prvej polovici októbra 1998. ANRTS sa sťažuje na použitie názvov rozhlasových staníc, členov asociácie, v inzeráte Rádia Koliba. Vyjadrila presvedčenie, že použitie názvov v kontexte týchto inzerátov nie je v súlade s Kódexom a dobrými mravmi na mediálnom trhu. Inzeráty Rádia Koliba boli dva: so sloganmi „Nemusíte byť prví, aby ste boli lepší“ a „Nie sme nezávislí, závisíme od Vás“. V podklade oboch inzerátov je text s názvami konkurenčných rozhlasových staníc, v nepravidelných intervaloch je medzi nimi zvýrazneným písmom uvedený aj názov Rádio Koliba.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetnej kampane nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.1. a 3.2. Časti III. Kódexu. Tieto ustanovenia stanovujú o tom, že reklama nesmie útočiť na iné produkty, inzerentov alebo reklamy a nesmie sa snažiť takéto výrobky, inzerentov alebo reklamy diskreditovať, a to ani priamo alebo nepriamo. Inzerenti nesmú znižovať hodnotu produktov iných inzerentov, a to ani priamo a ani náznakom.

Rádio Koliba vo svojom stanovisku rozhodne odmieta, že by ich inzercia útočila na iných inzerentov alebo reklamy a tvrdí, že vôbec nemá diskreditačné znaky smerom k uvedeným rozhlasovým staniciam. Stanovisko vyjadruje presvedčenie, že ani jeden zo sloganov nie je voči ostatným rozhlasovým staniciam, ktorých názvy boli použité, znevažujúci.

Arbitrážna komisia RPR rozhodla inzeráty a ich súlad s Kódexom posudzovať osobitne. Při ich posudzovaní dospela k záveru, že v súvislosti so sloganom „Nemusíte byť prví, aby ste boli lepší“ sa zadávateľ reklamy voči niekomu vymedzuje, porovnáva a to predovšetkým v kontexte potlače s názvami konkurenčných staníc. Arbitrážna komisia súčasne dospela k názoru, že použitím názvov konkurečných staníc v pozadí si Rádio Koliba, osobitne v spojitosti so zvýrazneným písmom, buduje v inzeráte vážnosť na ich úkor.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Asociácie spotrebiteľských médií je opodstatnená a uverejnením inzerátu so sloganom „Nemusíte byť prví, aby ste boli lepší“ došlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.1. a 3.2. Časti III. a uverejnením inzerátu so sloganom „Nie sme nezávislí, závisíme od Vás“ došlo k porušeniu Kódexu v bode 3.1. Časti III.

V Bratislave, dňa 10. 2. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top