ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

08 (06/13) inzercia "Súťaž 30"

Sťažovateľ

KRAS

Zadávateľ

Pivovar Šariš, a.s., Šariš

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

IV./2.1., 5.1.a 7.2.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 24.6. 1997 vo veci sťažnosti Klubu reklamných agentúr Slovenska na inzerát spoločnosti Pivovar Šariš, a.s. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou inzerátu propagujúceho spotrebiteľskú súťaž s názvom „Súťaž 30“ so sloganom „Kľúče od vášho auta drží Smädný mních“ nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

29. mája dostal sekretariát Rady pre reklamu sťažnosť Klubu reklamných agentúr Slovenska (ďalej KRAS) na inzerát Pivovaru Šariš s odôvodnením, že nie je možné reklamu na alkohol spájať s cieľovou skupinou (vodičmi), pre ktorých je reklama na tento produkt nevhodná. KRAS v liste uviedol, že uvedený print je v rozpore s ustanovením IV. Časti oddielu A bodu 2.1. Kódexu, podľa ktorého reklama na alkohol nesmie obsahovať náznaky spotreby alkoholu osobami, pre ktoré je spotreba alkoholu považovaná za nevhodnú. Sekretariát Rady pre reklamu navrhol Arbitrážnej komisii preskúmať takisto súlad inzerátu s ustanoveniami IV. Časti oddielu A bodov 5.1. a 7.2. Kódexu, na základe ktorých reklama na alkohol nesmie zobrazovať spotrebu alkoholu za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne a takisto nesmie naznačovať zanedbanie bezpečnosti alebo nedostatok úcty k zákonu a verejnému poriadku.

Po preskúmaní predmetného inzerátu a vyjadrenia právneho zástupcu spoločnosti Pivovar Šariš dospela Arbitrážna komisia k záveru, že inzerát nie je primárne určený vodičom, ale spotrebiteľom nad 18 rokov, z ktorých, samozrejme, môžu byť niektorí aj vodiči. Inzerát však nenabádal k požívaniu piva pred či počas jazdy autom. Vizuál kľúču od auta s príveskom piva Smädný mních podľa vyjadrenia Arbitrážnej komisie symbolizoval prvú cenu v súťaži – auto, ktoré mohol spotrebiteľ vyhrať po odoslaní 30 vrchnákov od piva. Nešlo teda o nabádanie k pitiu piva vodičmi, ale o obrazové vyjadrenie podstaty súťaže, čo sa vzťahuje aj na slogan „Kľúče od vášho auta drží Smädný mních.“ Na základe týchto záverov Arbitrážna komisia konštatovala, že medializáciou inzerátu nedošlo ku konaniu v rozpore s uvedenými ustanoveniami Kódexu.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť Klubu reklamných agentúr Slovenska je neopodstatnená a predmetný plagát neporušuje ustanovenia Časti IV. oddielu A bodov 2.1., 5.1. a 7.2. Kódexu.

V Bratislave, dňa 27.6. 1997Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top