ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

09 (06/14) inzercia "Veľký výpredaj"

Sťažovateľ

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

Zadávateľ

KAJ Nitra

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./2.1., 4.1. a 4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 24.6. 1997 vo veci sťažnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Odboru kriminálnej polície v Nitre na inzerát firmy KAJ, Nitra pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou inzerátu propagujúceho „Veľký výpredaj vodovodných armatúr“ došlo k porušeniu ustanovení I. Časti bodu 3.2. a II. Časti bodov 2.1., 4.1. a 4.6. Kódexu, teda inzerát nebol uverejnený s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi, jeho medializáciou došlo k zneužitiu dôvery a využitiu nedostatku spotrebiteľových skúseností, boli šírené klamlivé údaje a reklama obsahovala informácie a prezentácie, ktoré zavádzali spotrebiteľov.

ODÔVODNENIE:

Dňa 13.6.1997 dostala Rada pre reklamu žiadosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre o stanovisko k inzercii firmy KAJ Nitra. V uvedenej inzercii spomínaná firma ponúkala „Veľký výpredaj vodovodných armatúr“, čo podporila vizuálom vodovodnej batérie. V skutočnosti však firma nepredávala vyobrazenú batériu, ale rohový ventil, ktorého názov uviedla v priloženej objednávke.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu prípad posudzovala na základe listu sťažovateľa a predmetného vizuálu, pretože oslovená firma KAJ Nitra neposkytla svoje stanovisko. Na základe dostupných podkladov dospela Arbitrážna komisia k  jednoznačnému záveru, že uvedená inzercia nebola uverejnená s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi, pretože obsahovala informácie a prezentácie, ktoré zavádzali spotrebiteľov. Medializáciou inzerátu došlo k zneužitiu dôvery a využitiu nedostatku spotrebiteľových skúseností a boli ním šírené klamlivé údaje. Z týchto dôvodov Arbitrážna komisia dospela hlasovaním k záveru, že inzerát firmy KAJ Nitra je v rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe, a to konkrétne s ustanoveniami I. Časti bodu 3.2. a II. Časti bodov 2.1., 4.1. a 4.6.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Odboru kriminálnej polície v Nitre je opodstatnená a predmetný inzerát porušuje ustanovenia I. Časti bodu 3.2. a II. Časti bodov 2.1., 4.1. a 4.6.

V Bratislave, dňa 27.6. 1997

Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top