ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

08 (05/03) ponuka SIPO

Sťažovateľ

Globtel GSM, a.s., Bratislava

Zadávateľ

EuroTel, a.s., Bratislava

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.2., III./8.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 13.5. 1998 vo veci sťažnosti spoločnosti Globtel GSM, a.s., Bratislava na reklamu spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava na poukážkách SIPO pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

 

NÁLEZ:

 

Umiestnením reklamy spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava na poukážkách SIPO

n e d o š l o  k  p o r u š e n i u

 Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

 

ODÔVODNENIE:

 

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od spoločnosti Globtel GSM, a.s., Bratislava, týkajúcu sa reklamy spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava na poukážkách SIPO. Sťažovateľ sa sťažoval, na porušenie niekoľkých ustanovení zákona o reklame, týkajúcich sa skrytej reklamy a reklamy využívajúcej podprahové vnímanie človeka. arbitrážna komisia Rady pre reklamu neposudzuje porušenie zákona, sekretariát RPR navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či zo strany EuroTelu nedošlo k porušeniu ustanovení bodu  2.2 Časti II. a 8.1 Časti III. Kódexu, ktoré stanovujú, že reklama nesmie využívať podprahové vnímanie človeka a musí byť vždy identifikovateľná.

EuroTel vo svojom stanovisku uvádza, že predmetná reklama nevyužíva podprahové vnímanie, ide o bežný tlačový text a svojou úpravou nijako neskrýva svoj reklamný charakter, čo ju dostatočne odlišuje od ostatného obsahuje poukážky.

            Arbitrážna komisia odmietla diskusiu o možnom podprahovom vnímaní, keďže pod týmto pojmom Kódex upravuje celkom iný druh komunikácie, ktorý sa netýka tlačovej reklamy a zaoberala sa len posudzovaním, či nejde o skrytú reklamu.

Vzhľadom na to, že reklama je označená výrazným logom spoločnosti EuroTel, informácie na poukážke sú iného druhu a nemôže dôjsť k ich zámene s informáciami v reklamnom texte, alebo k tomu, že by ich prijímateľ považoval za niečo iné ako reklamu, dospela Arbitrážna komisia k názoru, že v tomto prípade nejde o skrytú reklamu.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že spoločnosti Globtel GSM, a.s., Bratislava je neopodstatnené a nedošlo k  porušeniu bodov 2.2 Časti II. a 8.1 Časti III. Kódexu.

 

V Bratislave, dňa 28. 5. 1998                                                                         

Milan Lechnický

predseda AK RPR

Scroll to Top