ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

07 (05/02) ponuka "Výhra 1 milión"

Sťažovateľ

súkr. osoba zo Žiliny

Zadávateľ

Royal Ambasador

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./ 2.1. a 4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 13.5. 1998 vo veci sťažnosti súkromnej osoby zo Žiliny a sťažností poskytnutých Slovenskou obchodnou inšpekciou týkajúcich sa Výhry 1 000 000 Sk – ponukového katalógu spoločnosti Royal Ambassador pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Zaslaním katalógovej ponuky výhra 1 000 000 korún spoločnosti Royal Ambassador došlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od súkromnej osoby zo Žiliny a podklady ďalších sťažností od súkromných osôb od Slovenskej obchodnej inšpekcie týkajúce sa ponukového katalógu Výhra 1 000 000 Sk spoločnosti Royal Ambassador. Sťažovatelia uvádzajú, že napriek informáciám uvedeným v ponukovom katalógu sa im ani po splnení požadovaných podmienok zapojenia sa do hry nepodarilo od vyhlasovateľa získať cenu 1 000 000 korún, ktorú im spoločnosť Royal Ambassador podľa ich názoru po objednaní tovaru garantovala.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či zo strany Spoločnosti Royal Ambassador nedošlo ku konaniu v rozpore s ustanovením bodu 2.1. Časti II. Kódexu.

Spoločnosť Royal Ambassador svoje stanovisko v stanovenom termíne nedoručila a tak sa Arbitrážna komisia rozhodla sťažnosťou zaoberať aj bez spomínaného stanoviska.

Arbitrážna komisia mala posúdiť, či táto reklama nie je koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Komisia sa podrobne zaoberala predloženými materiálmi – predmetnými ponukovými katalógmi. Došla k názoru, že v posudzovaných materiáloch sú skutočne použité zavádzajúce, nedostatočne jasné a dvojznačné formulácie, je v nich zámerne umiestnené neprehľadné a veľké množstvo informácií a jednotlivé informácie si navzájom odporujú. Pravidlá hry sú umiestnené z vnútornej strany obálky, kde ich väčšina prijímateľov pravdepodobne ani nezaregistruje.

Z týchto dôvodov navrhla Arbitrážna komisia zároveň posúdiť, či ponukový katalóg neporušuje aj ustanovenia bodu 3.2 Časti I. a bodu 4.6 Časti II. Kódexu, ktoré stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná, pravdivá a pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a musí sa vyhnúť formuláciám, ktoré by mohli spotrebiteľa zavádzať.

Po zhodnotení všetkých skutočností dospela Arbitrážna komisia k záveru, že pravidlá hry sú umiestnené veľmi neprehľadne, uvádzané informácie sú napísané nejasne, a sú koncipované tak, aby presvedčili príjemcu o tom, že po objednaní tovaru stal výhercom 1 000 000 korún. Pre bežného spotrebiteľa je skutočne veľmi problematické z množstva nejasných informácií zistiť, že na deklarovanú výhru nemá priamo po splnení požadovaných podmienok priamy nárok.

 Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby zo Žiliny a sťažnosti poskytnuté Slovenskou obchodnou inšpekciou sú opodstatnené a došlo k porušeniu bodov 3.2 Časti I., 2.1 a 4.6 Časti II. Kódexu.

V Bratislave, dňa 28.5. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top