ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

15 (11/05) ponukový leták - Prima Zdroj Holding

Sťažovateľ

súkr. osoba zo Žiliny

Zadávateľ

Prima Zdroj Holdimg

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

III./2.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 3.11. 1999 vo veci sťažnosti súkromnej osoby zo Žiliny na leták spoločnosti Prima Zdroj Holding, a.s. Považská Bystrica pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Distribuovaním letáku Prima novinky 3. spoločnosti Prima Zdroj Holding s ponukou série predajní došlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnost od súkromnej osoby zo Žiliny. Sťažovateľ v nej uvádza, že na ponukových letákoch sú pri fotografiách uvádzané iba ceny ponúkaných výrobkov bez vyznačeného množstva. Takéto neúplné informácie podané zákazníkovi považuje za neetické.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v distribúciou predmetného letáku nedošlo k porušeniu ustanovení bodu 2.1 Časti III. Kódexu. Ten stanovuje, informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie predovšetkým vzbudzovať zdanie, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti, stanovenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí alebo sú v cene zahrnuté dodávky výrobkov, výkonov, prác alebo služieb, za ktoré sa v skutočnosti platí osobitne.

Spoločnosť Prima Zdroj Holding v svojom stanovisku uvádza, že spoločnosť svojím konaním nechcela poškodiť zákazníka. Gramáž tovarov na letáku nebola uvádzaná preto, lebo akciové tovary sú na malooobchodných jednotkách viditeľne označené cenovkami. Spoločnosť ďalej uvádza, že prijala opatrenia na odstránenie tohoto nedostatku v budúcnosti.

Arbitrážna komisia dospela k záveru, že v niektorých prípadoch môže leták bez uvedenie množstva vzbudzovať zdanie, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby zo Žiliny na leták spoločnosti Prima Zdroj Holding je opodstatnená a realizáciou uvedenej kampane došlo k porušeniu Kódexu v bode 2.1 Časti III. Kódexu.

V Bratislave, dňa 17. 11. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top