ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

10 (06/03) propagačný materiál "Tri sekundy"

Sťažovateľ

Tatramarket, s.r.o., Poprad

Zadávateľ

Globtel GSM, a.s., Bratislava

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./ 4.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 30.06. 1998 vo veci sťažnosti spoločnosti Tatramarket, s.r.o. Poprad na reklamu v propagačnom materiáli spoločnosti GLOBTEL GSM, a.s., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Použitím tvrdenia „Hovory, ktoré neprekročia tri sekundy, nie sú faktúrované.“ v propagačnom materiáli spoločnosti GLOBTEL GSM, pričom v skutočnosti hovory trvajúce tri sekundy boli faktúrované, došlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť od spoločnosti Tatramarket, s.r.o. týkajúcu sa informícií v propagačnom materiáli spoločnosti Globtel GSM. Sťažovateľ sa sťažoval na skutočnosť, že Globtel GSM vo svojom materiáli uvádza, že „hovory, ktoré neprekročia tri sekundy, nie sú faktúrované“, a pritom sú mu ako zákazníkovi v priložených faktúrach od spoločnosti Globtel GSM účtované hovory v dĺžke troch sekúnd. Sťažovateľ to považuje za zavádzanie spotrebiteľa. Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či zo strany Globtelu GSM nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2. Časti I. a 4.1. Časti II. Kódexu, ktoré stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku, ani o jeho produktoch.

Globtel GSM v svojom stanovisku uvádza, že zákazníkom neúčtuje hovory kratšie ako tri sekundy v súlade s platným cenníkom služieb. Ďalej sa odvoláva na skutočnosť, že priložený propagačný materiál pochádza z minulého roku a obsahuje informáciu, že údaje v ňom uvedené majú informatívny charakter. Podľa všeobecných zmluvných podmienok o poskytovaní služieb je platný aktuálny cenník služieb. Ďalej vo svojom stanovisku Globtel GSM poukazuje na skutočnosť, že v aktuálne používanej informačnej brožúre sa uvádza, že „hovory kratšie ako 3 sekundy nie sú účtované“.

Arbitrážna komisia sa rozhodla, že sa v ďalšej diskusii nebude zaoberať platným cenníkom ani aktuálnou brožúrou, ale propagačným materiálom, na ktorý obdržala sťažnosť. V diskusii došla k názoru, že tvrdenie „Hovory, ktoré neprekročia tri sekundy nie sú faktúrované“, sa preukázateľne podľa priloženej kópie faktúry aj podľa údajov, ktoré vo svojom stanovisku poskytla spoločnosť Globtel GSM, nezhoduje so skutočnosťou, uvedená reklama nie je pravdivá a môže zavádzať spotrebiteľa.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť spoločnosti Tatramarket, s.r.o., Poprad je opodstatnená a došlo k porušeniu bodov 3.2. Časti I. a 4.1 Časti II. Kódexu.

V Bratislave, dňa 08.07. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top