ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

09 (10/01) reklamné materiály - "Najobľúbenejšie strechy na Slovensku"

Sťažovateľ

Tondach, s.r.o.

Zadávateľ

Bramac – strešné systémy, s.r.o, Ivanka pri Bratislave

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./2.1., 4.1.,4.2., 4.6., III./3.1.,3.2.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 10. 10. 2001 vo veci sťažnosti spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. na reklamné materiály spoločnosti Bramac – strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci reklamných materiálov spoločnosti Bramac – strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od spoločnosti Tondach Slovensko, s.r.o. na reklamné materiály spoločnosti Bramac – strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre:
A) Reklamný prospekt „Najobľúbenejšie strechy na Slovensku“, kde sa uvádzajú nasledovné tvrdenia: „Pri procese sušenia sa materiál tak nezmršťuje ako pri vypaľovaní“ a „Veľmi nízka nasiakavosť našej krytiny (6%) je zárukou lepšej pripravenosti na takúto skúšku počasím ako pri iných materiáloch.“ Tieto tvrdenia podľa sťažovateľa neprípustným spôsobom napádajú pálenú krytinu a navodzujú u potenciálneho zákazníka dojem, že pálená krytina je v porovnaní s krytinou ponúkanou spoločnosťou Bramac nekvalitnejšia a z hľadiska jej výroby ekologicky nepriaznivejšia.
B) a C) – Katalóg a internetová stránka Bramac – tiež sa tu nachádzajú tvrdenia, ktoré sú podľa sťažovateľa neprípustné.
D) Novoročný pozdrav 2001 spoločnosti Bramac – na vizuále pozdravu je kresba, na ktorej z jednej strany vychádzajú zo strechy škridly, ktoré sú jednoznačne rozpoznateľné ako škridly vyrábané spoločnosťou Bramac a na druhej strane zhadzované škridly rozpoznateľné ako škridly Tondach. Podľa sťažovateľa tu ide o jasný útok na ich produkty s cieľom ich zneváženia a diskreditácie a spôsobiť tak spoločnosti ujmu s využitím vo vlastný prospech.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných inzerátov nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.3 Časti I., 2.1, 4.1, 4.2, 4.6 Časti II. a 3.1, 3.2 Časti III. Kódexu.

3.3/I.

Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu iným súťažiacim alebo spotrebiteľom.

2.1/II.

Reklama nesmie bez oprávneného dôvodu využívať motív strachu, vytvárať pociť strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.

4.1/II.

Reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu.

4.2/II.

Reklama nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného.

4.6/II.

Reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, či už vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, kedy ide o jasnú hyperbolizáciu. Zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcich sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky, podmienok predaja, distribúcie, identity prezentovaných osôb a ocenení.

3.1/III.

Reklama nesmie útočiť na iné produkty, inzerentov alebo reklamy a nesmie sa snažiť takéto výrobky, inzerentov alebo reklamy diskreditovať, a to ani priamo alebo nepriamo. Za porušenie tohto ustanovenia sa považuje aj reklama používajúca meno alebo logo produktu iného inzerenta alebo meno alebo logo inzerenta bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

3.2/III.

Inzerenti nesmú znižovať hodnotu produktov iných inzerentov, a to ani priamo a ani náznakom. Reklamy nesmú pre jedno nepriaznivé porovnávanie vyberať jeden konkrétny produkt alebo vlastnosť.V stanovisku spoločnosti Bramac – strešné systémy, s.r.o. sa uvádza, že tvrdenia uvedené v reklamnom prospekte a na internetovej stránke sú pravdivé a preukázateľné. Dôvodom uvedených tvrdení nie je nič iné len konštatovanie technicky preukázateľných faktov a skutočností. Pokiaľ sa týka namietaného novoročného pozdravu, tento pozdrav nebol reklamným materiálom, keďže bol používaný výhradne pre súkromné účely a jeho cieľom nebolo nikdy ovplyvňovať verejnosť v smere kúpy výrobkov alebo poskytovaných služieb. Vzhľadom na uvedené skutočnosti považuje spoločnosť Bramac sťažnosť za vykonštruovanú a účelovú.

Arbitrážna komisia v prvom rade rohodovala o tom, či sa posudzované materiály môžu považovať za reklamu podľa platného Etického kódexu. Hlasovaním sa rozhodlo, že dané materiály budú posudzované ako reklama, s výnimkou novoročného pozdravu. Arbitrážna komisia môže v prípade potreby požiadať o odborný posudok od súdneho znalca a v tomto prípade sa takto aj rozhodla. Podľa znaleckého posudku oba druhy výrobkov – pálená keramická a betónová strešná krytina – nedajú porovnávať, aj napriek tomu, že slúžia na ten istý účel. Podľa posudku oba druhy musia spĺňať požiadavky podľa príslušných noriem, zaručujúce dodržanie vlastností nevyhnutných pre praktickú použiteľnosť a dlhodobú trvanlivosť výrobkov.

Arbitrážna komisia pri posudzovaní obsahu reklamných materiálov predložených sťažovateľom vychádzala z poslania reklamy, keď aj v dotknutých reklamných materiáloch spoločnosť Bramac – strešné systémy, s.r.o. vyzdvihovala pozitíva svojich produktov, nevyberala však iba jeden alebo zúžene iba niektoré vlastnosti a pritom arbitrážna komisia nedospela k názoru, že uvedená reklama útočí na produkty iných výrobcov alebo inzerentov.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na reklamné materiály spoločnosti Bramac – strešné systémy, s.r.o. je neopodstatnená a distribúcia uvedených materiálov nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 3.3 Časti I., 2.1, 4.1, 4.2 a 4.6 Časti II. a 3.1 a 3.2 Časti III.

V Bratislave, dňa 17. 10. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top