ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

09 (06/02) slogan "Z lásky k prírode"

Sťažovateľ

Spoločnosť priateľov Zeme

Zadávateľ

Zvolenská mliekáreň

Médium

slogan

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 30.6. 1998 vo veci sťažnosti Spoločnosti priateľov Zeme, ktorú Rade pre reklamu postúpila Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát pre Banskobystrický kraj, na informácie uvedené na produktoch výrobcu Zvolenská mliekáreň, a.s., Zvolen pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Použitím textu „Z lásky k prírode“ pod piktogramom na obale mlieka výrobcu Zvolenská mliekáreň nedošlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu dostala sťažnosť Spoločnosti priateľov Zeme (postúpenú Slovenskou obchodnou inšpekciou, inšpektorátom pre Banskobystrický kraj) týkajúcu sa použitia sloganu „Z lásky k prírode“ na obale trvanlivého mlieka. Sťažovateľ sa sťažoval na skutočnosť, že uvedený slogan si spotrebiteľ nemusí priradiť k piktogramu, pod ktorým je umiestnený ale môže ho vnímať ako informáciu o ekologickej neškodnosti obalu, ktorá nie je pravdivá.

Arbitrážna komisia sa rozhodla posúdiť, či zo strany Zvolenskej mliekárne nedošlo porušeniu ustanovení bodu 4.6. Časti II. Kódexu, ktoré stanovujú, že reklama sa musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov.

Reklamná agentúra Soria & Grey, ktorá sa podieľala na návrhu obalov, v svojom stanovisku uvádza, že sa umiestnením sloganu „Z lásky k prírode“ pod piktogram znázorňujúci upozornenie, že použitý obal patrí do smetnej nádoby, snažila podporiť dobrý vzťah konzumentov k životnému prostrediu.

Arbitrážna komisia sa v diskusii zaoberala otázkou, či je z umiestnenia sloganu dostatočne jasné, že patrí k piktogramu a či môže dôjsť k tomu, že spotrebiteľ si predmetný slogan vysvetlí ako informáciu o ekologickej neškodnosti celého obalu. Komisia došla k záveru, že slogan sa svojím umiestnením jednoznačne viaže k piktogramu, ktorý vyzýva spotrebiteľa k tomu, aby sa správal zodpovedne k životnému prostrediu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť Spoločnosti priateľov Zeme je neopodstatnená a nedošlo k porušeniu bodu 4.6. Časti II. Kódexu ani iných jeho ustanovení.

V Bratislave, dňa 08.07. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top