08 (02-08) Slovakia. My wonderful home

Sťažovateľ

fyzická osoba

Zadávateľ

SLOVAKIA TRAVEL

Médium

TV spot

Stav nálezu
Negatívny nález

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Slovakia. My wonderful home“
Zadávateľa: SLOVAKIA TRAVEL  
 
nie je v rozpore 
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči spotu, ktorý je zameraný propagáciu Slovenska, zadávateľa SLOVAKIA TRAVEL. Sťažovateľ namieta voči scéne, kde je zobrazená Petra Vlhová v Tatrách. Sťažovateľ poukazuje na to, že športovkyňa v scéne chodí po vlhkých skalách, pričom nemá obutú tzv. trekovú obuv určenú na vysokohorskú turistiku. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že kampaň „Slovakia. My wonderful home.“ je destinačnou imidžovou kampaňou krajiny, láka a poukazuje na krásy Slovenska – slovenskú prírodu, lesy, hory, hrady, zámky, kostoly, jazerá, plesá. Posolstvom reklamy je budovanie povedomia o krajine a propagácia Slovenska – krajiny ako takej a jej prírodných a historických krás. SLOVAKIA TRAVEL ako národná destinačná organizácia v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republiky sa prioritne zaoberá propagáciou a prezentáciou Slovenskej republiky v zahraničí a na Slovensku, ako cieľovej krajiny cestovného ruchu. V rámci svojho poslania zabezpečuje propagačné aktivity zamerané na rozšírenie a zvýšenie úrovne prezentácie možností cestovného ruchu Slovenska. Predmetná reklama propaguje krajinu (nie obuv alebo športovú aktivitu), pričom športovkyňa priamo nevyzýva k vysokohorskej turistike a športovaniu. Reklama podľa zadávateľa taktiež neobsahuje zobrazenia nebezpečnej situácie v zmysle čl. 23 Kódexu, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie Zadávateľ ďalej uvádza, že s prihliadnutím na rozhodovaciu prax samoregulačných orgánov je zrejmá potreba posudzovať reklamy vo vzájomných súvislostiach a intenciách tak, aby och vnímal priemerne znalý spotrebiteľ, teda tak, aby sa vylúčilo posudzovanie reklamy na subjektívnych postojoch a subjektívnych názoroch jednotlivca. Podľa zadávateľa je zrejmé že sťažovateľ posudzoval kampaň zjavne bez toho, aby nezaujato a objektívne prihliadol na krásy slovenskej krajiny a posúdil koncept kampane výlučne subjektívne, namiesto krajiny sa sústredil na obuv športovkyne bez prihliadnutia na hlavnú myšlienku kampane. Zadávateľ je toho názoru, že subjektívny názor sťažovateľa možno považovať iba za individuálny názor nezodpovedajúci náležitému a objektívnemu posúdeniu kampane.  
 
Popis reklamy:
Spot sa začína záberom na športovkyňu, Petru Vlhovú, ktorá kráča po kameňoch v Tatrách. Nasledujú striedajúce sa zábery na slovenskú krajinu, hory, plesá, či kultúrne pamiatky Slovenska (napr. zasnežené vrcholky Tatier, Banskoštiavnická Kalvária, Oravský hrad, Bratislavský hrad, Dóm svätej Alžbety a i.). Počas záberov sa športovkyňa prihovára divákom v nasledovnom znení: „Keď sa konečne dostanete na vrchol, je to nádherné, ale z výšky, zďaleka nie je vidno všetko. Príďte aj vy zažiť krásu, v ktorej som vyrástla. Slovensko. Môj nádherný domov.“ V spodnej časti obrazu sú umiestnené titulky – anglický preklad hovoreného slova športovkyne.  V závere je v spote vyobrazené logo „Travel in Slovakia; Good idea“ s odkazom na web stránku slovakia.travel. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Posolstvom reklamy je budovanie povedomia o krajine a propagácia Slovenska – krajiny ako takej a jej prírodných a historických krás, čomu zadávateľ prispôsobil aj obsah spotu, dominantnú časť ktorého tvoria zábery na prírodu, pamiatky, či vybrané mestá Slovenska. Toto komunikačné posolstvo je z reklamy zrejmé a Komisia si nemyslí, že by si priemerný spotrebiteľ mohol reklamu interpretovať v inom, ako v uvedenom význame. Komisia sa taktiež nedomnieva, že spot obsahuje prvky, či zobrazenia, ktoré by boli z pohľadu ustanovení Kódexu problematické, či neetické. Scéna, voči ktorej namieta sťažovateľ, a teda zobrazenie športovkyne Petry Vlhovej, resp. záber na jej obuv je z hľadiska dĺžky spotu minimálny a v kontexte komunikačného posolstva reklamy nepodstatný a okrajový. Navyše športovkyňa nie je zobrazená v nebezpečnej situácii, ani nie je vyobrazená v teréne, ktorý je z hľadiska bezpečnosti rizikový (napr. vysokohorský terén pokrytý snehom a ľadom, a pod.) a reklama nezobrazuje ani inú praktiku, či aktivitu, ktorá by sa javila ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Slovakia. My wonderful home“, zadávateľa: SLOVAKIA TRAVEL nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa  nie je opodstatnená.  
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
 
V Bratislave dňa 24. 02. 2022 
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
Scroll to Top