ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

06 (05/01) súťaž 15x s Jamesom Bondom

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Pangua, vydávateľ FIM JAM

Médium

súťaž

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./A/ 2.2. a 2.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 13.5. 1998 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na súťažný kupón „15x s Jamesem Bondem“ uverejnený v mesačníku FILM JAM pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Uverejnením a distribúciou predmetného herného kupónu nedošlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy z 3.4. 1998 na súťažný kupón hry „15x s Jamesem Bondem“, ktorý bol uverejnený v januárovom čísle mesačníka FILM JAM. Mesačník vydáva spoločnosť Punqua, s.r.o, Praha a bol distribuovaný ako voľný výtlačok k predaným lístkom v kine Hviezda v  Bratislave. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza, že časopis bol distribuovaný spolu s lístkami na predstavenie Chrobáci a dostal sa do rúk deťom. Vzhľadom na to, že obsahoval reklamu na alkohol a súťažný kupón s možnosťou výhry fľaše vodky, žiadal sťažovateľ o prešetrenie, či nedošlo ku konaniu v rozpore s Kódexom.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či zo strany distribútora časopisu, spoločnosti Bioscop, s.r.o., Bratislava, nedošlo ku konaniu v rozpore s ustanovením bodov 2.2 a 6.2 oddielu A Časti IV. Kódexu.

Zástupca spoločnosti Bioscop vo svojom stanovisku upozornil na nepresnosti v sťažnosti – v kine Hviezda nebol premietaný film takého názvu ako uvádza sťažovateľka. Ďalej podrobne vysvetlil systém distribúcie časopisu, ktorý nebol voľne prístupný návštevníkom kina, ale bol prikladaný k zakúpeným vstupenkám a pracovníci mali priamy pokyn časopis rozdávať len na večerných predstaveniach dospelým divákom.

Arbitrážna komisia sa podrobne zaoberala sťažnosťou aj stanoviskom distribútora a rozhodovala, či nedošlo k porušeniu uvedených ustanovení Kódexu, ktoré stanovujú, že reklama na alkoholické nápoje nesmie byť zameraná na deti a mládež pod 18 rokov. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že časopis nie je zameraný na detského čitateľa a nebol distribuovaný priamo tejto cieľovej skupine.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy je neopodstatnená a nedošlo k porušeniu bodov 2.2 a 6.2 oddielu A Časti IV. Kódexu.

V Bratislave, dňa 28.5. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top