ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

03 (03/01) TV spot - Horalka

Sťažovateľ

súkr. osoba

Zadávateľ

I.D.C.Holding, a.s. – Pečivárne Sereď

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

IV./2.1., 2.5.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 14. 3. 2001 vo veci sťažnosti od súkromnej osoby z Bratislavy na televízny spot „Horalka“ spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. – Pečivárne Sereď, pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci vysielania televízneho spotu „Horalka“ spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. – Pečivárne Sereď Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy na televízny spot „Horalka“ spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. – Pečivárne Sereď. Podľa sťažovateľa uvedený spot zobrazuje dieťa v situácii, ktorá je preňho nebezpečná. Uvádza, že zobrazenie situácie v reklamnom spote je o to nebezpečnejšie, že „výprava“ za keksíkom sa uskutočňuje v prostredí, ktoré má všetky znaky známeho reálneho domáceho – rodinného prostredia, ktoré je ľahko identifikovateľné detským divákom. Dieťa v predškolskom veku môže mať tendenciu kopírovať postup, ktorý videlo a ktorý bol „odmenený“. Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade tohto televízneho spotu nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 1. a 2.1 Časti IV. B) Kódexu. V týchto ustanoveniach sa hovorí, že spôsob, akým deti reagujú a prijímajú reklamu je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať aj reklame, v ktorej sa deti a mládež objavujú ako herci alebo modely. Reklama nesmie zneužívať prirodzenú dôverčivosť detí a ich nedostatok životných skúseností. Zároveň všetky situácie, kde vystupujú v reklame deti, musia byť dôkladne zvážené z hľadiska bezpečnosti. Za spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. – Pečivárne Sereď poskytla stanovisko reklamná agentúra EURO RSCG Artmedia, s.r.o., ktorá spot pripravovala. V stanovisku sa uvádza, že dieťa stojace na hriankovači je umelo vytvorená situácia pre príbeh televízneho spotu a v reálnom živote nie je možné, aby sa dieťa na taký hriankovač postavilo bez pomoci dospelej osoby. Zároveň sa agentúra domnieva, že deti nevnímajú spot ako návod na dosiahnutie obľúbenej sladkosti.
Arbitrážna komisia sa v diskusii zaoberala najmä otázkou bezpečnosti a zároveň navrhla hlasovať aj o ustanovení 2.5 Časti IV. B), ktoré uvádza, že deti môžu byť v reklame náznakovo zobrazené v hazardných a nebezpečných situáciách len v prípade, že ide o reklamnú správu, ktorej poslaním je propagácia bezpečnosti alebo zásad bezpečnosti. Arbitrážna komisia sa zhodla, že pri príprave televízneho spotu neboli všetky situácie dôkladne zvážené z hľadiska bezpečnosti. Zároveň nešlo o reklamu, ktorá by propagovala bezpečnosť a tak došlo k porušeniu ustanovenia, ktoré sa týka zobrazenia detí v nebezpečných situáciách.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na televízny spot spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. – Pečivárne Sereď je opodstatnená a jeho vysielanie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1 a 2.5 Časti IV. B).

V Bratislave, dňa 16. 3. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top