ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

10 (10/02) TV spot - "Mamička, …, ty tu už nebudeš."

Sťažovateľ

Ženský parlament Slovenska

Zadávateľ

AntiRezin, s.r.o.

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./1.2.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 10. 10. 2001 vo veci sťažnosti Ženského parlamentu Slovenska, ktorú na RPR postúpila Rada pre vysielanie a retransmisiu na televízny spot spoločnosti Antirezin pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci vysielania reklamného televízneho spotu spoločnosti Antirezin komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od Ženského parlamentu Slovenska, Bratislava na televízny spot spoločnosti Antirezin. Sťažovateľ uvádza, že v rámci textu TV spotu zaznievajú výrobky, ktoré predstavujú nezvykle hrubý spôsob správania sa. Konkrétne ide o slová, ktoré sú adresované matke pri propagovaní výrobku: „Mamička, keď budem ten plot druhýkrát natierať, ty už tu nebudeš!“. Podľa sťažovateľa je tento výrok mimoriadne cynický, má veľmi negatívny účinok najmä na deti a mládež.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných inzerátov nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2 Časti I., 1.1 a 1.2 Časti II. Kódexu.

3.2/I.

Reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá. Musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

1.1/II.

Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky typy čitateľov a divákov. Porušenie Kódexu bude posudzované s ohľadom na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité médiá.

1.2/II.

Reklama nesmie predovšetkým obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť.Na dotknutú reklamu – Antirezin, Rade pre reklamu poskytla stanovisko mediálna agentúra Unimedia, s.r.o. V stanovisku sa uvádza, že základným cieľom reklamného posolstva je presvedčiť diváka o kvalite farby Antirezin, čo je v spote vyjadrené jej použitím na náter plotu, ktorý bude musieť odolávať vonkajším klimatickým podmienkam. Replika „nabudúce tu už mamička nebudeš“ je vtipným prejavom zaťa odrážajúcim voľbu iného odtieňa a dôveru v kvalitu farby. V žiadnom prípade v tomto prípade nejde o prejavenie neprajnosti zaťa voči svojej svokre. Nadsázka a humor sú obvyklými prvkami reklamnej praxe.

Arbitrážna komisia na základe posúdenia sťažnosti a po diskusii dospela k záveru, že daný reklamný spot sa svojím spracovaním dostal do rozporu s etikou reklamy. Zadávateľ použil neprimeranú formu nadsázky a humoru a hlasovaním dospela k názoru, že daný televízny spot obsahuje prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. Na druhej strane arbitrážna komisia nedospela k názoru, že spot porušuje všeobecné normy slušnosti a mravnosti.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na televízny spot AntiRezin je opodstatnená a jeho vysielanie bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bode 1.2 Časti II.

 

V Bratislave, dňa 17. 10. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top