ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (01/04) TV spot "Rybár"

Sťažovateľ

Globtel GSM, a.s., Bratislava

Zadávateľ

EuroTel, a.s., Bratislava

Médium

televízia

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.3., II./4.1., III./3.1. a 3.3.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 20.1. 1998 vo veci sťažnosti spoločnosti Globtel GSM, a.s., Bratislava na televízny spot „Rybár“ spoločnosti EuroTel, a.s., Bratislava a reklamnej agentúry Creo/Young & Rubicam, s.r.o., Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou televíznepo spotu „Rybár“ spoločnosti EuroTel, a.s. a reklamnej agentúry Creo/Young & Rubicam došlo k  porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť spoločnosti Globtel GSM z 10.12. 1997 na televízny spot „Rybár“ spoločnosti EuroTel, ktorý podľa názoru sťažovateľa spochybňuje viacerými vizuálnymi a slovnými prvkami serióznosť svojho konkurenta – v spote sa objavili prvky využívajúce oranžovú farbu loga spoločnosti Globtel GSM: malá oranžová rybička o ktorej rybár tvrdí, že je obrovská, slogan „Ponúkame služby (v modrej farbe), nie sľuby (v oranžovej farbe), oranžová kačka na kryhe, ktorá ilustruje nepravdivosť tvrdenia postavy rybára v spote, ktorý tvrdí, že „jazero je 91% pokryté ľadom“. V úvode sa Arbitrážna komisia hlasovaním rozhodla, že bude posudzovať sťažnosť aj bez stanoviska spoločnosti EuroTel, ktorá ho do termínu zasadnutia komisie neposkytla, pretože toto stanovisko môže mať funkciu vysvetlenia, na samotné posúdenie sťažnosti však nemá rozhodujúci vplyv. Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii zvážiť, či predmetný spot nie je v rozpore s ustanovením bodu 3.3. časti I., bodu 4.1. a 4.2 časti II. a bodov 3.1 a 3.3 časti III. Kódexu. Uvedené ustanovenia zakotvujú, že reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, nesmie šíriť o cudzom podniku údaje, ktoré môžu príjemcu reklamy uviesť do omylu, nesmie útočiť na iné produkty a nesmie sa snažiť ich diskreditovať. Arbitrážna komisia zvažovala, či prvky použité v spote „Rybár“ u príjemcu jednoznačne evokujú konkurenčnú spoločnosť. Vzhľadom na to, že okrem farby loga bol využitý konkrétny údaj o 91-percentnom pokrytí, ktorý v tom čase rozsiahlou kampaňou komunikovala spoločnosť Globtel GSM, došla Arbitrážna komisia hlasovaním k záveru, že spot je v rozpore s ustanovením bodu 3.3. časti I., bodu 4.1. časti II. a bodov 3.1 a 3.3 časti III. Kódexu. Zároveň hlasovaním rozhodla, že spot nie je v rozpore s ustanovením bodu 4.2 časti II. Kódexu.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť spoločnosti Globtel GSM je opodstatnená a medializáciou televízneho spotu „Rybár“ spoločnosti EuroTel došlo k porušeniu časti I. bodu 3.3. , časti II. bodu 4.1, časti III. bodov 3.1 a 3.3 Kódexu.

V Bratislave, dňa 30.1. 1998

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top