ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

13 (12/02) TV spot - "Sporivé životné poistenie"

Sťažovateľ

Úrad pre finančný trh

Zadávateľ

AGW a.s., Košice

Médium

televízia

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1., 4.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 05. 12. 2001 vo veci sťažnosti Úradu pre finančný trh, Bratislava na reklamnú kampaň spoločnosti AGW a.s., Košice pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci reklamnej kampane – konkrétne TV spotu – spoločnosti AGW a.s., Košice Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od Úradu pre finančný trh, Bratislava na reklamnú kampaň spoločnosti AGW a.s., Košice.

Sťažovateľ uvádza, že spoločnosť AGW a.s. prezentuje v médiach poskytnutie životného poistenia pre svojich klientov, pričom prezentované poisťovacie služby sú oprávnené poskytovať len poisťovne s udeleným povolením pre daný druh poistenia. Spoločnosti AGW a.s. nebolo udelené žiadne povolenie, ktoré by jej umožňovalo podnikať v poisťovníctve. Spoločnosť AGW a.s. vystupuje v reklamách vo vlastnom mene, pričom je zrejme, že spoločnosť AGW a.s. žiadne životné poistenie nie je oprávnená poskytnúť. Uvedeným postupom podľa názoru sťažovateľa dochádza k porušovaniu bodov 2.1 a 4.1. Časti II. Kódexu.

Na dotknutú reklamu Rade pre reklamu poskytla stanovisko spoločnosť AGW a.s., Košice. V stanovisku sa uvádza, že spoločnosť AGW a.s. nerealizuje ani činnosť uvedenú v reklamnom spote ani reklamu popísanú v podnete. Robí tak spoločnosť AGW, s.r.o. ktorá má v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v predmete činnosti zapísanú o.i. aj sprostredkovateľskú činnosť v oblasti poisťovníctva. V stanovisku je uvedené, že spoločnosť AGW s.r.o. prezentuje poskytnutie životného poistenia pre svojich klientov, ale nevystupuje v týchto reklamách ako poisťovňa ani netvrdí, že poisťuje klienta vo vlastnom mene. Spoločnosť AGW s.r.o. vystupuje ako finančno-poradenský partner pre svojich klientov a za žiadných okolností nezneužíva ani dôveru ani dôverčivosť spotrebiteľa, nakoľko každý spotrebiteľ dostane dostatočne rozsiahle informácie o poisťovni, o produkte, o výhodach a nevýhodach tej ktorej poisťovne a o celom postupe a produkte, ktorý spoločnosť AGW s.r.o. ponúka a ktorý nie je možne siahodlho vysvetlovať v reklamnom spote.

Vzhľadom na skutočnosť, že Rade pre reklamu bol na zasadnutí k dispozícii len televizný spot, navrhol sekretariát Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade uvedeného reklamného TV spotu nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 2.1 a 4.1, Časti II. Kódexu.

2.1/II.

Reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť.

4.1/II.

Reklama nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu.Arbitrážna komisia posudzovala iba tú časť sťažnosti, ktorá sa dotýkala etiky reklamy a po diskusii dospela k záveru, že daný reklamný spot sa svojím spracovaním nedostal do rozporu s etikou reklamy. Zadavateľ v ňom zreteľne vystupuje ako finančno-poradenský partner pre svojich klientov v oblasti poisťovníctva a z posudzovanej reklamy vyplýva, že navrhuje svojim klientom možnosť výberu poisťovne.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na reklamný televízny spot spoločnosti AGW a.s. tj. AGW s.r.o., je neopodstatnená a distribúcia uvedeného televízneho spotu nebola posúdená ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1 a 4.1 Časti II.

V Bratislave, dňa 05. 12. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top