ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Prijímame nových členov

Rada pre reklamu aktuálne združuje viac ako 30 subjektov, ktoré pôsobia v reklamnom priemysle a svoje zastúpenie v nej majú zadávatelia reklamy, reklamné agentúry, branžové asociácie ako aj  médiá a vysielatelia.Radi medzi seba prijmeme ďalších, ktorí pomôžu RPR napĺňať poslanie a ciele.

Členstvom v RPR podporíte systém etickej samoregulácie reklamy a posilníte zodpovednosť reklamného priemyslu, založenú na sile kolektívneho orgánu tak, aby reklama nemusela podstúpiť obmedzenia s pomocou legislatívnej regulácie.

 Vstupom do RPR získate

  • členstvo v uznávanom samoregulačnom orgáne, prostredníctvom ktorého je možné sa aktívne podieľať na vývoji a správnom fungovaní reklamného odvetvia,
  • možnosť aktívne sa podieľať na tvorbe etických pravidiel a navrhovať zmeny Etického kódexu reklamnej praxe,
  • informácie o pripravovaných zmenách zákonov a noriem regulujúcich činnosť členov RPR,
  • možnosť spolupodieľať sa na príprave a pripomienkovaní návrhov zákonov v oblasti reklamy a komunikácie,
  • ochranu spoločných záujmov a cieľov zo strany združenia, priestor na zdieľanie skúseností, názorov a informácií (v rámci platformy zadávateľov),
  • prístup ku všetkým materiálom RPR (európske aj domáce štatistiky, rozhodnutia Arbitrážnej komisie ,RPR)
  • možnosť priamo zasahovať do činnosti RPR, aktívne sa zapájať a ovplyvňovať jej smerovanie ako aj delegovať svojich zástupcov do orgánov združenia
  • 2 Atesty (možnosť posúdenia reklamy pred jej uvedením do médií) ročne pre členov zdarma.

Členstvo v Rade pre reklamu je podmienené aj úhradou ročného členského príspevku, výšku ktorého navrhuje a schvaľuje Valné zhromaždenie. Aktuálna výška členského príspevku je: 2000,-€ pre samostatných členov a 1200,-€ pre kolektívnych členov.

Kto môže byť členom RPR

Riadnym členom RPR môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá je:

a) subjektom činným v oblasti médií, reklamy a marketingovej komunikácie, komunikácie s verejnosťou alebo organizáciou združujúcou takéto subjekty,

b) zadávateľom reklamy s významným postavením na reklamnom trhu alebo organizáciou združujúcou takýchto zadávateľov alebo

c) organizáciou, ktorej cieľom je ochrana záujmov spotrebiteľov.

Ako postupovať pri žiadosti o členstvo

Ak máte záujem o členstvo v RPR, prosím zašlite nám na adresu rpr@rpr.sk žiadosť o prijatie za riadneho člena RPR, súčasťou ktorej je aj výpis z obchodného registra, prípadne stanovy alebo iný doklad preukazujúci existenciu spoločnosti/organizácie. O prijatí za člena RPR rozhoduje Valné zhromaždenie.

Scroll to Top