ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 24. 02. 2022 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 13 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex).

AK RPR prijala na svojom zasadnutí nasledujúci nálezy:

Reklamná kampaň: „Aby ste sa nenašli na internete“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklamnej kampani „Aby ste sa nenašli na internete“, zadávateľa Orange Slovensko, a.s. V sťažnosti sa uvádza, že predmetná kampaň „…niekoľko dní bežala ako neoznačená reklama po Instagrame a vzbudila tak súcit u followerov (sledovateľov) na sociálnej sieti Instagram. Orange zaplatil influencerom, ktorí následne klamali na sociálnej sieti Instagram, že prišli o citlivé osobné údaje. Tým vzbudili falošne súcit a strach u svojich „fanúšikov“, ktorí nevedeli, že ide o platenú reklamu. Išlo tak o klamanie a zavádzanie neoznačenou platenou produktovou reklamou a nie spoločensky zodpovednou.“

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň: „Aby ste sa nenašli na internete“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Kódex kladie na reklamu požiadavku, že táto musí byť jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo aké komunikačné médium využíva… (čl. 22 ods. 1 Kódexu). Pri posudzovaní predmetného etického pravidla AK RPR prihliada a zohľadňuje formu reklamy, komunikačné médium, ako aj použitú reklamné techniku. Zadávateľ si ako súčasť kampane zvolil metódu „teasingu“, ktorého podstatou je vyvolanie zvedavosti a záujmu verejnosti. Vo všeobecnosti možno vychádzať z toho, že súčasťou tejto techniky nemusí byť vždy priame označenie zadávateľa či produktu. Spotrebiteľ teda nemusí na začiatku poznať predmet kampane, prípadne vedieť aký produkt, či službu kampaň komunikuje. Je však tiež pravdou, že aj takáto forma komunikácie by mala spĺňať kritéria identifikovateľnosti a spotrebiteľovi by malo byť zrejmé, že uvedená komunikácie má komerčný charakter, resp. je reklamou. V predmetnom prípade však AK RPR prihliadala na skutočnosť, ktorú uviedol aj zadávateľ, a to, že v momente, keď tému internetovej bezpečnosti otvorili na sociálnych sieťach známe osobnosti, neboli tieto ešte ambasádormi značky a so značkou neboli ani spontánne spájané. Influenceri, v tejto časti kampane, na značku, ani produkt žiadnym spôsobom neodkazovali, a preto, ako aj v kontexte cieľa tejto časti kampane, ktorým bolo otvoriť tému bezpečnosti na internete vo všeobecnosti má AK RPR za to, že pravidlá vo vzťahu k identifikácii reklamy porušené neboli a AK RPR vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Ochutnajte všetky farby Slovenska“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči spotu „Ochutnajte všetky farby Slovenska“, zadávateľa Kaufland Slovenská republika, v.o.s. Sťažovateľka považuje za urážlivé prirovnanie slovenskej trikolóry k plesňovému syru alebo k hovädziemu mäsu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Ochutnajte všetky farby Slovenska“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľky nestotožnila. Cieľom predmetnej kampane bolo sprostredkovať spotrebiteľom ponuku zadávateľa v kontexte výrobkov slovenských výrobcov, ktoré sú predávané v predajniach spoločnostiach Kaufland. Toto posolstvo zadávateľ komunikuje využitím motívu, ktorý čiastočne odkazuje na slovenské národné farby, resp. využíva tradičnú slovenskú trikolóru. AK RPR sa však nedomnieva, že tento motív je v reklame využitý spôsobom, ktorý by bol urážlivý, či znevažujúci alebo využitý v inej nevhodnej konotácii. Naopak z reklamy je zrejmé jej komunikačné posolstvo, vrátane skutočnosti, že komunikácia je zameraná na propagáciu ponuky slovenských výrobcov. Uvedenú formu spracovania reklamy a zvolený komunikačný motív, vrátane odkazu na slovenské farby s prihliadnutím na ponuku zadávateľa považuje AK RPR v tomto prípade za adekvátnu a je toho názoru, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.

Rozhlasový spot: „Kriminálne spisy“, zadávateľa: BAUER MEDIA Slovakia, k.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči rozhlasovému spotu – upútavke na podcast rádia Expres „Kriminálne spisy“. Sťažovateľ uvádza, že predmetná upútavka je vysielaná aj počas dňa a vo vysielaní ju tak zachytí aj veková kategória poslucháčov, pre ktorú daný program nie je určený. Sťažovateľ uvádza, že súčasťou upútavky je aj priamo ukážka znenia podcastu, pričom relácia samotná je označená ako nevhodná pre deti. Podľa sťažovateľa by uvedená reklama nemala byť vysielaná počas dňa, ale jej vysielanie by sa malo obmedziť na nočné hodiny.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Rozhlasový spot: „Kriminálne spisy“, zadávateľa: BAUER MEDIA Slovakia, k.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že cieľom reklamy nie je vysielanie upútavky na program, resp. programovú zložku predmetného rádia, ale komunikáciu podcastu, ktorý prináša poslucháčom príbehy z policajných archívov. AK RPR si je vedomá, že samotný obsah podcastu nie je primárne určený – vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov, na čo zadávateľ upozorňuje aj priamo v rámci predmetného komunikátu. Uvedené však vo všeobecnosti automaticky neznamená, že neetickým je vysielanie reklamy na tento druh služby. V predmetnom prípade AK RPR vychádzala najmä zo skutočnosti, že uvedená reklama neobsahuje výrazové prostriedky, či prvky, ktoré by boli z hľadiska vplyvu na maloletých prekračujúce hranice prípustnosti. Reklama síce sprostredkúva časť obsahu podcastu, v ktorej sa hovorí o vražde – zabití. Jej celkové spracovanie a obsah však nie je z hľadiska negatívneho vplyvu na maloletých možné považovať za nevhodný, resp. taký, ktorý by bol spôsobilý narušiť fyzický, psychický, či morálny vývoj maloletých. Zároveň AK RPR prihliadala aj na skutočnosť, že reklama nebola odvysielaná v rámci média – vysielania rozhlasovej služby, ktoré by bolo výhradne určené maloletým, ale bola zameraná primárne na dospelých, ktorí tvoria majoritnú časť vekovej štruktúry poslucháčov predmetného rádia.

TV spoty (sponzorské odkazy): „Arginmax“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, voči vysielaniu série TV spotov v podobe sponzorských odkazov, ktoré komunikujú výživový doplnok na podporu erekcie Arginmax Forte. Prvá zo sťažností namieta, že reklama má dvojzmyselný význam a lascívny obsah a je odvysielaná počas programu určeného pre deti (pozn. počas vysielania filmu Harry Potter a Ohnivá čaša po 20:15 hod.). Druhý sťažovateľ považuje za vrcholne nevhodné aby sa pred 22.00 hod vysielala reklama na mužskú potenciu.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú čiastočne opodstatnené. TV spoty (sponzorské odkazy): „Arginmax“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.

AK RPR sa čiastočne stotožnila s názorom sťažovateľov. Cieľom predmetnej reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. Reklamný príbeh sa v prípade oboch spotov odohráva v ordinácii lekára, pričom časť reklamy je postavená o.i. aj na rozhovore medzi lekárom a zdravotnou sestrou. Je pravdou, že zadávateľ v rámci dialógu medzi účinkujúcimi využíva určitú formu dvojzmyselných vyjadrení, avšak v danom prípade je AK RPR toho názoru, že ich využitie je s ohľadom na charakter propagovaného produktu a celkové komunikačné posolstvo reklamy možné považovať za akceptovateľný. Zároveň obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a spot neobsahuje ani prvky, výrazy, či zobrazenia, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. V tomto kontexte preto AK RPR námietky uvedené v sťažnosti neuznala. V kontexte predmetných spotov a s ohľadom na predmet propagácie – produkt, ktorý je určený dospelým mužom s poruchou erekcie ako aj v súvislosti so skutočnosťou, že sexualita a intímny život sú témami, s ktorými v rámci verejnej propagácie treba narábať s vyššou mierou zodpovednosti, hlavne vo vzťahu k všetkým okruhom recipientov, ku ktorým sa reklama môže dostať, nemožno v súvislosti s posúdením etickosti uvedených sponzorských odkazov celkom abstrahovať od skutočnosti, že tieto boli odvysielané počas vysielania televízneho programu – filmu Harry Potter a Ohnivá čaša. Uvedený film je pritom obľúbený práve u detského diváka a je bežne sledovaný deťmi a maloletými, a to bez ohľadu na skutočnosť, že predmetné sponzorské odkazy boli odvysielané až po 21:30 hod. S ohľadom na vyššie uvedené má AK RPR za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu), práve z dôvodu jej nasadenia do reklamných blokov počas vysielania programu, ktorý je sledovaný deťmi, resp. maloletými, ktorým však samotný produkt určený nie je.

TV spot (sponzorský odkaz): „Clavin – Poštárka“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotu v podobe sponzorského odkazu, ktorý komunikuje výživový doplnok na podporu erekcie Clavin. Sťažovateľ namieta porušenie ustanovení o slušnosti (čl. 11 ods. 1 písm. a), b) a e) Kódexu) a spoločenskej zodpovednosti reklamy čl. 13 ods. 7 Kódexu a vyjadruje názor, že reklama bola odvysielaná v čase (po 20.15 hod.), kedy je to absolútne nevhodné.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. TV spot (sponzorský odkaz): „Clavin – Poštárka“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa čiastočne stotožnila. Cieľom reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. AK RPR akceptuje, že predmetom propagácie je produkt určený na podporu erekcie, ktorý so sexualitou a intímnym správaním nepochybne súvisí. A v tomto kontexte za neetické nepovažuje ani naznačené sexuálne správanie priamo v reklame, ktoré nie je explicitné, ani zobrazené spôsobom, ktorý bol neslušný. Na druhej strane má však AK RPR za to, že spôsob, akým bola v rámci predmetného spotu zobrazená modelka prekračuje hranice toho, čo možno v kontexte slušnosti, aj s prihliadnutím na predmet propagácie, považovať za etické. Modelka v reklame je podľa Komisie v rámci reklamného príbehu stvárnená ako sexuálna atrakcia a to vrátane jej oblečenia, ktoré Komisia v tomto prípade nepovažuje za adekvátne ako aj celkového deja reklamy a spôsobu, akým účinkujúca v reklame vystupuje.

TV spot (sponzorský odkaz): „Clavin – Letisko“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči TV spotu v podobe sponzorského odkazu, ktorý komunikuje výživový doplnok na podporu erekcie Clavin. Sťažovateľ namieta porušenie ustanovení o slušnosti (čl. 11 ods. 1 písm. a), b) a e) Kódexu) a spoločenskej zodpovednosti reklamy čl. 13 ods. 7 Kódexu a vyjadruje názor, že reklama bola odvysielaná v čase (po 20.15 hod.), kedy je to absolútne nevhodné.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot (sponzorský odkaz): „Clavin – Letisko“, zadávateľa: Simply You Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. Cieľom predmetnej reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. AK RPR akceptuje, že predmetom propagácie je produkt určený na podporu erekcie, ktorý so sexualitou a intímnym správaním nepochybne súvisí. Obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti a spot neobsahuje ani prvky, výrazy, či zobrazenia, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, a to vrátane vystúpenia účinkujúcich, ktoré AK RPR v prípade predmetného spotu a s ohľadom na predmet propagácie a komunikačné posolstvo reklamy považuje za primerané.

TV spot: „Slovakia. My wonderful home“, zadávateľa: SLOVAKIA TRAVEL
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči spotu, ktorý je zameraný propagáciu Slovenska, zadávateľa SLOVAKIA TRAVEL. Sťažovateľ namieta voči scéne, kde je zobrazená Petra Vlhová v Tatrách. Sťažovateľ poukazuje na to, že športovkyňa v scéne chodí po vlhkých skalách, pričom nemá obutú tzv. trekovú obuv určenú na vysokohorskú turistiku.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Slovakia. My wonderful home“, zadávateľa: SLOVAKIA TRAVEL nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Posolstvom reklamy je budovanie povedomia o krajine a propagácia Slovenska – krajiny ako takej a jej prírodných a historických krás, čomu zadávateľ prispôsobil aj obsah spotu, dominantnú časť ktorého tvoria zábery na prírodu, pamiatky, či vybrané mestá Slovenska. Toto komunikačné posolstvo je z reklamy zrejmé a AK RPR si nemyslí, že by si priemerný spotrebiteľ mohol reklamu interpretovať v inom, ako v uvedenom význame. AK RPR sa taktiež nedomnieva, že spot obsahuje prvky, či zobrazenia, ktoré by boli z pohľadu ustanovení Kódexu problematické, či neetické. Scéna, voči ktorej namieta sťažovateľ, a teda zobrazenie športovkyne Petry Vlhovej, resp. záber na jej obuv je z hľadiska dĺžky spotu minimálny a v kontexte komunikačného posolstva reklamy nepodstatný a okrajový. Navyše športovkyňa nie je zobrazená v nebezpečnej situácii, ani nie je vyobrazená v teréne, ktorý je z hľadiska bezpečnosti rizikový (napr. vysokohorský terén pokrytý snehom a ľadom a pod.) a reklama nezobrazuje ani inú praktiku, či aktivitu, ktorá by sa javila ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie. AK RPR je toho názoru, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom a sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú.

TV spot: „Beam of energy“, zadávateľa: GymBeam s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči spotu, ktorý komunikuje výživové doplnky, oblečenie, príslušenstvo na športovanie, zadávateľa GymBeam s.r.o. Sťažovateľ uvádza, že nerozumie, prečo sa vysiela reklama na produkt, kde je v scéne propagovaný útok / úder nohou na hlavu súpera. Podľa jeho názoru by reklama nemala propagovať agresívne a zdravie poškodzujúce športy.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Beam of energy“, zadávateľa: GymBeam s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Predmetom reklamy je komunikácia značky, ktorá o.i. poskytuje výživové doplnky, oblečenie, či príslušenstvo pre športovcov. Reklamný príbeh je postavený na zobrazení ľudí, ktorí športujú, a pre ktorých sú produkty poskytované danou značkou aj určené. AK RPR sa nedomnieva, že by reklama obsahovala zobrazenia, či výrazové prostriedky, ktoré by boli neprimerané, či neetické. Športové scény, ktoré sú v spote zachytené sú vzhľadom na spôsob ich vyobrazenia ako aj celkové komunikačné posolstvo reklamy adekvátne a AK RPR nie je toho názoru, že by si priemerný spotrebiteľ mohol reklamu interpretovať v inom význame. V reklame nie sú zachytené zobrazenia, ktoré by mohli viesť k násilným aktom, prípadne takéto násilné akty, či násilie vo všeobecnosti podporovať. Z reklamy je zrejmé, že uvedené scény zobrazujú konkrétne športové aktivity, a to vrátane scény, voči ktorej namieta sťažovateľ, ktorá zrozumiteľne a jasne zachytáva súboj bojovníkov, nie však v kontexte násilia, či podporovania alebo nabádania k násiliu, ale vo vzťahu ku konkrétnemu športu, ktorý zadávateľ v rámci reklamy zobrazuje.

TV spot: „Nová energia každému zápasu“, zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči spotu, ktorý komunikuje možnosť stávkovania pri športových zápasoch. Sťažovateľ považuje reklamu za nevhodnú, nakoľko podľa jeho názoru reklama vytvára dojem, že pokiaľ si človek na športový zápas vsadí, bude lepšie fandiť a viac si užije športový zážitok.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Nová energia každému zápasu“, zadávateľa: TIPSPORT SK, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Je pravdou, že reklama je zameraná na propagáciu hazardných hier, resp. tipovania. Reklama však nie je spracovaná spôsobom, ktorý by podnecoval k neuváženej účasti na hazardných hrách a z obsahu reklamy uvedené ani nevyplýva. V reklame je síce vyobrazený aj motív fandenia, avšak primárne v kontexte správania sa, ktoré je pre športových nadšencov a fanúšikov prirodzené a bežné avšak nie výhradne vo význame, ktorý uvádza sťažovateľ. Obsah reklamy a spôsob jej spracovania taktiež neposilňuje závislosť na hazardných hrách a Komisia má v tomto smere za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a spĺňa podmienky, ktoré Kódex na komunikáciu hazardných hier kladie.

Direct mail, web stránka zadávateľa: „Zelená elektrina“, zadávateľa: ZSE Energia, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči reklame zasielanej e-mailom a informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa k produktu „Zelená elektrina“. Sťažovateľ uvádza, že kampaň pracuje s informáciou, že 100% energie pre zákazníka, ktorú si priplatí za tento balíček bude z obnoviteľných zdrojov. Podľa sťažovateľa ide o zavádzajúcu informáciu, pretože technicky nie je možné presmerovať takúto energiu do zásuviek a najmä, aj keby si tento balík objednalo príklad 10% ich zákazníkov, nič ZSE nezaväzuje, resp. nijako sa nezmení energetický mix kt. odoberajú ako spoločnosť. Podľa sťažovateľa ide o ukážkový greenwashing a klamlivú reklamu keďže uhradením zvýšenej ceny zákazník nijakým spôsobom nezvýši podiel odoberanej „zelenej“ energie, resp. energetický mix. Jediným účelom je podľa sťažovateľa to, že zákazník bude platiť viac peňazí a zvýši sa zisk ZSE. Napriek tomu podľa sťažovateľa ZSE opakovane hovorí a vzbudzuje pocit, že zakúpením zelenej energie prispejeme k „lepšiemu svetu, resp. ochrane životného prostredia“. Sťažovateľ taktiež namieta, že zadávateľ ako príklad zelenej energie uvádza VD Gabčíkovo – t.j. dielo kt. SR a jej obyvatelia platia v cenách „štandardnej“ elektriny. Podľa sťažovateľa je by ZSE túto energiu z vodných elektrárni nakupoval bez ohľadu na to, či ju predá s prirážkou za greenwashing, preto je to podľa sťažovateľa klamlivá reklama.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Direct mail, web stránka zadávateľa: „Zelená elektrina“, zadávateľa: ZSE Energia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa AK RPR s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy v podobe e-mailu, ktorý je zasielaný potenciálnym zákazníkom je informovanie zákazníkov o existencii produktu „Zelená elektrina“, pričom reklama obsahuje základné informácie o charakteristikách produktu a ponuke. Je pravdou, že predmetný reklamný e-mail neobsahuje podrobné vysvetlenie princípov a mechaniky, na ktorých je produkt postavený, avšak AK RPR v tomto smere pri posudzovaní vychádzala aj zo skutočnosti, že reklama obsahovala prelinkovanie na produktovú webovú stránku, ktorá naopak podrobne, jasne a zrozumiteľne informuje spotrebiteľov o produkte, vrátane vysvetlenia jeho základných charakteristík, mechanizmu a princípov. Je pravdou, že v rámci komunikácie zadávateľ pracuje s tvrdeniami ako: „Ide o elektrinu vyrobenú 100% z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnko, vietor, voda a ďalšie.“, či „Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa a ďalšie.“ Uvedené tvrdenia sú však využité v kontexte charakteristiky produktu samotného a AK RPR sa nedomnieva, že zákazník by na základe uvedených tvrdení mohol nadobudnúť napr. mylný dojem, že v prípade, ak si produkt zakúpi, bude mu do zásuviek presmerovaná elektrická energia z obnoviteľných zdrojov. Zadávateľ priamo na stránke vysvetľuje „My nakúpime záruky pôvodu elektriny pre vás, ak máte o takúto elektrinu záujem. Pred vašou zásuvkou neoddelíme zelenú elektrinu od čiernej, pretože to fyzicky nie je možné, ale garantujeme, že vaša celková spotreba je 100 % krytá elektrinou z obnoviteľných zdrojov.“ Predmetné vysvetlenie jasne a zrozumiteľne definuje základnú charakteristiku produktu a zároveň informuje o podstate a princípoch, na ktorých je produkt postavený. AK RPR je v predmetnom prípade toho názoru, že reklama neobsahuje údaj, či informáciu, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu a zadávateľ venoval informovaní o charakteristikách produktu, vrátane jeho mechaniky dostatočnú pozornosť, a to vrátane toho ako tieto odprezentoval aj v kontexte benefitov, ktoré produkt poskytuje.

Scroll to Top