ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 22. 06. 2023 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len Komisia). Komisia ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy vyhodnotila sťažnosti na 2 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex) a prijala nasledovné rozhodnutia:

Vonkajšia reklama: „STK“, zadávateľa: BLUSK, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame umiestnenej na nákupnom vozíku, ktorá propaguje STK Blusk Malacky, zadávateľa BLUSK, s.r.o. Sťažovateľ namieta tvrdenia v znení: „…Top 10 najlepších STK zo 170 STK na Slovensku…“ a „najlacnejší v okrese Malacky“. Sťažovateľ uvádza, že podľa dostupných informácií je na Slovensku viac ako 170 STK. Podľa jeho názoru nie je možné presne určiť pozíciu, na ktorej sa nachádza STK Blusk, pričom podľa jeho zistení sa predmetná STK nachádza na 55.-57. mieste z celej SR. Podľa sťažovateľa nie je pravdou ani to, že spoločnosť je najlacnejšia v okrese Malacky, nakoľko podľa jeho názoru je STK v Stupave lacnejšia v priemere o 10%, a preto považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „STK“, zadávateľa: BLUSK, s.r.o. nie je v rozpore ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní využitia superlatívov vychádzala aj z tvrdení zadávateľa, ktorý preukázal ich opodstatnenosť a oprávnenosť. Vo vzťahu k výrazu „najlacnejší“ zadávateľ predložil dôkazové materiály a porovnania cien z oficiálne zverejnených cenníkov konkurencie, ktoré preukazujú, že ním poskytované služby sú vo vzťahu ku konkurencii v rámci daného okresu najvýhodnejšie, resp. najlacnejšie. V súvislosti s využitím superlatívu „najlepší“, zadávateľ podrobne vysvetlil mechanizmus a parametre, z ktorých pri zostavení reklamného tvrdenia vychádzal, a teda, že samotné reklamné tvrdenie vychádza z hodnotení a recenzií vo vyhľadávači Google. V rámci hodnotenia uvedená spoločnosť skutočne dosahuje popredné priečky. Zároveň priamo v reklame zadávateľ tento parameter jasne uvádza a spresňuje, a Komisia je toho názoru, že uvedenú skutočnosť zadávateľ v reklame komunikuje jasne a zrozumiteľne, použitý superlatív je opodstatnený a spotrebiteľ nie je uvedený do omylu.

TV spot: „Mini Mila“, zadávateľa: I.D.C. Holding, a.s.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči TV spotu, ktorý propaguje produkt – oblátku Mini Mila, zadávateľa I.D.C. Holding, a.s. Sťažovateľ uvádza, že v čase motivovania spotrebiteľov k zodpovednej konzumácii potravín s obsahom cukru a boja s neprenosnými chorobami kampaň „Mini Mila – nekonečno malých radostí“ podľa názoru sťažovateľa nabáda ku konzumácii menších porcií, ale bez obmedzenia, a tým motivuje k neprimeranej spotrebe. Akokoľvek môže byť súčasťou komunikácie istá nadsádzka, sťažovateľ je presvedčený, že bežnému spotrebiteľovi, obzvlášť maloletým nie je náležite odkomunikované, že nie je vhodná „nekonečná konzumácia“, hoci aj mini balení Mily.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „Mini Mila“, zadávateľa: I.D.C. Holding, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.


Cieľom predmetnej reklamy je propagácia inovovaného produktu – oblátky, ktorý zadávateľ uvádza na trh aj v menšej gramáži oproti tradične vyrábanému známemu produktu. Reklamný príbeh je koncipovaný spôsobom, ktorý pripomína spotrebiteľovi hlavné zložky produktu – oblátka, krém a čokoláda a informuje o tom, že produkt je dostupný v „mini verzii“. Je pravdou, že súčasťou reklamného spotu sú aj tvrdenia „…koľkokrát len chcete“, či „nekonečno malých radostí“. Tieto Komisia nevníma ako porušujúce Kódex a má za to, že v predmetnom prípade ide o reklamnú hyperbolu, ktorú však nemožno vnímať doslovne, ale je potrebné ju interpretovať v kontexte reklamného príbehu a celkového komunikačného posolstva. V reklame nie je zobrazené a ani z nej nevyplýva, že práve menšie balenie produktu môže spotrebiteľ jesť vo väčších množstvách a ani , že práve takéto balenie produktu by mohlo viesť k jeho nadmernej konzumácii. Hlavná aktérka spotu si oblátku vychutnáva ako drobnosť ku káve, nie však v množstve, ktoré by naznačovalo nadmernú alebo neprimeranú konzumáciu produktu. Aj výraz „nekonečno“ je v tomto smere interpretovateľný skôr vo význame, že dopriať si takúto drobnosť môžu aj tí konzumenti, pre ktorých je klasické balenie produktu priveľké, a teda môžu produkt konzumovať v menšom množstve a urobiť si radosť kdekoľvek a kedykoľvek. V reklame, ani v obraze, ani vo zvuku však nie je uvedené, že práve preto, že produkt je menší, môže ho spotrebiteľ jesť v neobmedzenom – nekonečnom množstve naraz. Vo vzťahu k možnej konfrontácii reklamy maloletými má Komisia za to, že reklama nie je primárne zameraná na maloletých divákov, v reklame vystupuje dospelá žena, reklama sa maloletým ani neprihovára a neobsahuje ani prvky, ktoré by mohli byť pre maloletých atraktívne. Zároveň ak aj maloletí reklamu uvidia, Komisia sa nedomnieva, že by z ich strany mohla byť reklama interpretovaná spôsobom, ktorý by nabádal maloletých k nadmernej konzumácii predmetného produktu.

Scroll to Top