ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 05. 2023 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len Komisia). Komisia ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy vyhodnotila sťažnosti na 7 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex) a prijala nasledovné rozhodnutia:

Informácie na web stránke zadávateľa: „Prečo zvoliť NeoVíziu“, zadávateľa: Neovízia s.r.o..
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke zadávateľa, ktoré propagujú očnú kliniku NeoVízia. Sťažovateľ považuje tvrdenia za klamlivé a zavádzajúce a má za to, že ide o klamlivú obchodnú praktiku, ktorá môže uviesť spotrebiteľa do omylu.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Informácie na web stránke zadávateľa: „Prečo zvoliť NeoVíziu“, zadávateľa: Neovízia s.r.o. nie je v rozpore ustanoveniami Kódexu.

V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Je pravdou, že zadávateľ využíva v rámci reklamy viacero tvrdení, ktoré využívajú superlatív aj v kombinácii s výrazom „najmodernejší“. Zadávateľ zdôvodnil využitie uvedených tvrdení viacerými skutočnosťami, ktoré sa o.i. odvolávajú aj na úspechy, ocenenia, či prvenstvá, ktoré v rámci výkonu svojej činnosti dosiahol, a ktoré možno považovať za preukázanie kvality poskytovaných služieb, s využitím najmodernejších postupov, prístrojov, či technológií. Komisia nepovažuje využitie daných tvrdení za rozporné s Kódexom a má za to, že zadávateľ dostatočne a hodnoverne preukázal a odôvodnil ich použitie. Vo vzťahu k námietke ohľadom pravdivosti tvrdenia „pre našich pacientov chceme videnie na 120%“. Komisia prihliadala na skutočnosť, že uvedené tvrdenie bolo využité v kontexte merania zrakovej ostrosti (tzv. visus) prostredníctvom tzv. Optotypu, pričom tento pracuje s vyššou škálou ako 100%. Komisia uvedené tvrdenie nepovažuje za klamlivé alebo zavádzajúce. Vo vzťahu k tvrdeniu ohľadom skutočnosti, že spoločnosť sa riadi „prísnym nemeckým štandardom“ Komisia prihliadla na tvrdenie zadávateľa, že uvedený pojem je označením pre nemecké guidlines – Štandardné diagnostické a terapeutické postupy, pričom zadávateľ preukázal, že v zmysle týchto štandardov sa riadi a uplatňuje ich v praxi. Komisia nepovažuje uvedené tvrdenie za klamlivé, či zavádzajúce. Komisia nepovažuje za klamlivé, či zavádzajúce ani tvrdenia o tom, že klinika a lekári majú prednostný prístup k novým technológiám ako prví na Slovensku, nakoľko uvedené tvrdenie je potrebné vnímať a interpretovať v kontexte celej časti textu, ktorý uvedené tvrdenie spresňuje, a zároveň zadávateľ preukázal pravdivosť tohto tvrdenia. Vo vzťahu k tvrdeniu „vďaka najnovším prístrojom sú všetky naše operácie úplne bezbolestné a bez bolesti sú aj chvíle hojenia“, Komisia vychádzala pri posudzovaní z tvrdenia zadávateľa, ktorý podrobne vysvetlil, že práve moderné technológie a postupy, ktoré klinika používa umožňujú vykonávať operácie bezbolestne a bez bolesti je aj následné hojenie a rekonvalescencia. Komisia predmetné tvrdenie nepovažuje za klamlivé, avšak zároveň si dovoľuje dať zadávateľovi na zváženie úpravu daného tvrdenia tak, aby jeho interpretácia bola jednoznačnejšia, resp. aby zohľadňovala aj skutočnosť, že vnímanie bolesti môže byť individuálne a každý pacient má iný prah bolesti. Aj keď väčšina pacientov nevníma, podľa slov zadávateľa, zákrok a hojenie ako bolestivé, tvrdenie by malo zohľadňovať aj tie skúsenosti pacientov, hoc v minimálnych prípadoch, ktorí sú na vnímanie bolesti citlivejší. Ohľadom tvrdenia „Naši chirurgovia patria k špičke na Slovensku aj v Európe“, zadávateľ preukázal pravdivosť uvedeného tvrdenia a uviedol konkrétne oblasti a príklady, v ktorých dosahujú viacerí pracovníci kliniky prvenstvá, či úspechy v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a Komisia toto tvrdenie nepovažuje za klamlivé, ani zavádzajúce. Zadávateľ preukázal ako pravdivé aj tvrdenie „najviac implantácií šošoviek ICL u ľudí s vysokými dioptriami na Slovensku a v Českej republike“ ako aj implantácií Keraringov. Komisia nepovažuje predmetné tvrdenia, použité v rámci webovej stránky za zavádzajúce a klamlivé a v neposlednom rade prihliada aj na skutočnosť, že zákrokom, ktoré pacienti môžu podstúpiť prechádza aj osobná konzultácia, v rámci ktorej, ak pacient má pochybnosť alebo otázky ohľadom zákroku, tieto sú mu vysvetlené a objasnené a Komisia sa nedomnieva, že by na základe uvedenej reklamy mohol byť pacient, či zákazník uvedený do omylu.

Web stránka zadávateľa: „Laserové operácie očí“, zadávateľa: VESELY Očná Klinika, s.r.o
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke zadávateľa, ktoré propagujú očnú kliniku VESELY očná klinika. Sťažovateľ považuje tvrdenia za klamlivé a zavádzajúce a má za to, že ide o klamlivú obchodnú praktiku, ktorá môže uviesť spotrebiteľa do omylu.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Laserové operácie očí“, zadávateľa: VESELY Očná Klinika, s.r.o nie je v rozpore ustanoveniami Kódexu.

Komisia sa s námietkami sťažovateľa v predmetnom prípade nestotožnila. Je pravdou, že zadávateľ využíva v rámci reklamy superlatív v kontexte tvrdenia „najmodernejšie laserové prístroje“. Komisia uvedené tvrdenie nepovažuje za klamlivé, či zavádzajúce a má za to, že zadávateľ dostatočne a hodnoverne preukázal opodstatnenosť a pravdivosť využitia daného superlatívu, použitého v tomto tvrdení. Zadávateľ o.i. uviedol, že všetky diagnostické a terapeutické zariadenia, ktoré sa využívajú v rámci jeho pracovísk sú považované za najmodernejšie a doposiaľ nebola vyvinutá iná modernejšia technológia, a preto je Komisia toho názoru, že uvedené tvrdenie nemožno považovať za klamlivé, či zavádzajúce. Vo vzťahu k námietke ohľadom pravdivosti tvrdenia „riešenie pre každého“, Komisia toto nepovažuje za neadekvátne, resp. také, ktoré môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Zadávateľ v rámci svojej stránky uvádza o.i. aj konkrétne faktory „pre koho je operácia vhodná“ a Komisia sa nedomnieva, že by si spotrebiteľ na základe uvedeného tvrdenia mohol toto interpretovať doslovne, resp. bez ďalšieho kontextu, ktorý je súčasťou vysvetľujúceho textu na web stránke.
Vo vzťahu k tvrdeniu „pričom väčšina našich zákrokov je absolútne bezbolestná“, Komisia prihliadala aj na skutočnosť, že všetky zákroky sa dejú v lokálnej alebo celkovej anestézii, a teda pacienti počas zákroku bolesť nepociťujú. Komisia preto nepovažuje predmetné tvrdenie za klamlivé, či zavádzajúce. Komisia v neposlednom rade prihliadala aj na skutočnosť, že zákrokom, ktoré pacienti môžu podstúpiť prechádza aj osobná konzultácia a vyšetrenie, v rámci ktorých ak pacient má pochybnosť alebo otázky ohľadom zákroku, tieto sú mu vysvetlené a objasnené, a Komisia sa nedomnieva, že by na základe uvedenej reklamy mohol byť pacient, či zákazník uvedený do omylu.

Vonkajšia reklama (billboard): „My sme Ukrajina“, šíriteľa: NUBIUM, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vizuálu billboardu umiestnenom na reklamných plochách šíriteľa NUBIUM, s.r.o. Reklama podľa sťažovateľa vyvoláva u občanov strach, úzkosť a frustrácie. Podľa sťažovateľa nie je jednoznačne určený účel reklamy, na koho je zameraná, čo považuje sťažovateľ za zavádzajúce. Sťažovateľ vyjadruje názor, že text reklamy metaforicky nazýva Slovensko Ukrajinou, čo považuje za nevhodné a poukazuje na to, že z reklamy nie jasné, kto je jej zadávateľom. Podľa sťažovateľa sa Slováci na základe reklamy môžu obávať príchodu vojny na našom území.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama (billboard): „My sme Ukrajina“, šíriteľa: NUBIUM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Predmetný vizuál bol umiestnený na médiu vonkajšej reklamy s cieľom šírenia/vyjadrenia určitého názoru na aktuálnu situáciu a Komisia má za to, že spôsob prevedenia tejto komunikácie využíva metódy a pri šírení obsahu používa spôsoby, ktoré sú typické pre reklamu, a preto posúdenie sťažnosti spadá do pôsobnosti Komisie a na predmetný vizuál sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Kódexu. Komisia sa s námietkami sťažovateľa nestotožnila a pri posudzovaní reklamy vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že reklama vyjadruje určitý postoj a názor na aktuálnu situáciu, ktorá sa odohráva na Ukrajine a dianie v spoločnosti. V tomto prípade však nejde o zverejnenie reakcie na udalosť, ktorá by bola verejnosti neznáma, ale naopak vizuál reflektuje na skutočnosti, ktoré sú celospoločensky významné a verejnosti dobre známe, a to vpád ruských okupačných vojsk na územie Ukrajiny. Celkové vizuálne spracovanie reklamy neobsahuje vyjadrenia, alebo vizuálne prezentácie, ktoré by boli útočné, dehonestujúce, či také, ktoré by mohli vyvolávať v recipientovi pocit strachu. Komisia sa nestotožňuje ani s interpretáciou sťažovateľa, že na základe reklamy by sa mohli ľudia obávať príchodu vojsk na Slovensko. Reklamu je možné aktuálne interpretovať v kontexte už vyššie uvedeného diania na Ukrajine, pričom text „My sme Ukrajina“ je vo všeobecnosti možné vnímať ako určitý prejav solidarity a vyjadrenie podpory Ukrajine, čo nemožno považovať za neetické.

Vonkajšia reklama (citylight): „Divoké zážitky bez cenzúry“, zadávateľa: Medusa Services s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorá komunikuje klub Barrock. Sťažovateľ považuje reklamu za nevhodnú, obzvlášť pre mladšie ročníky. Reklama podľa jeho názoru nespĺňa kritériá akéhokoľvek etického alebo morálneho kódexu. Podľa sťažovateľa reklama implikuje situáciu, ktorá indikuje prinajmenšom nedostatok vedomého súhlasu a prinajhoršom sexuálnu predáciu

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama (citylight): „Divoké zážitky bez cenzúry“, zadávateľa: Medusa Services s.r.o. nie je v rozpore ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Reklama neobsahuje výrazy, tvrdenia, ani zobrazenia, ktoré by boli vyslovene neslušné, či inak porušujúce všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Spôsob zobrazenia muža a dvoch žien nie je jednoznačne vulgárny, dehonestujúci a podľa Komisie reklama nie je spracovaná spôsobom, ktorý by indikoval „nedostatok vedomého súhlasu“, či „sexuálnu predáciu“, tak ako to naznačuje sťažovateľ. Je pravdou, že vizuál reklamy môže naznačovať určitú blízkosť, či náklonnosť osôb, aj v kontexte možného vzťahu medzi zúčastnenými, táto však nie je v reklame zobrazená priamo, ani spôsobom, ktorý by bol neslušný, či vulgárny, a preto Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.

Printová reklama (inzercia): „Najlepšie paštéty v Európe“, zadávateľa: KON – RAD spol. s r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby printovej inzercii voči reklamnému článku, ktorý bol zverejnený na portáli startitup.sk. Sťažovateľ namieta, že podľa jeho názoru ide o jasnú propagáciu produktov Slovenskej sporiteľne, pričom nikde nie je uvedené, že je to reklama alebo platená spolupráca, čím dostávajú spotrebiteľa do omylu.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Printová reklama (inzercia): „Najlepšie paštéty v Európe“, zadávateľa: KON – RAD spol. s r.o. je v rozpore ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu.

V predmetnom prípade zadávateľ využil superlatív v kontexte tvrdenia „najlepšie paštéty v Európe“. Za účelom preukázania opodstatnenosti a pravdivosti uvedeného tvrdenia zadávateľ predložil Komisii o.i. dáta z prieskumu predaja za mäsové a rybacie konzervy ARGETA paštét, kde v tomto segmente predmetné výrobky presahujú konkurenciu a dosahujú v predaji prvé miesto. Okrem toho sa zadávateľ odvoláva na certifikácie, inovácie, výskum a vývoj. Je pravdou, že uvedené parametre môžu poukazovať na kvalitu výrobku, taktiež na jeho obľúbenosť ako aj prvenstvo v rámci predaja, a teda, že paštéty sú zrejme obľúbené a najpredávanejšie, avšak Komisia má za to, že v danom prípade tieto nemožno považovať za také parametre, ktoré by preukazovali tvrdenie, že uvedené výrobky sú „najlepšie paštéty v Európe“ vo vzťahu ku všetkým porovnateľným výrobkom na trhu. Z tohto dôvodu má Komisia za to, že zadávateľom zvolený superlatív nebol v predmetnom prípade adekvátne použitý, zadávateľ dostatočne a hodnoverne nepreukázal jeho pravdivosť a oprávnenosť, a preto reklamu vyhodnotila Komisia ako porušujúcu Kódex.

Printová reklama (inzercia): „Prípravok proti inkontinencii“, zadávateľa: Intredo Ltd.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči inzercii na, podľa sťažovateľa, neidentifikovateľný produkt – výživový doplnok proti inkontinencii. Sťažovateľ uvádza, že produkt nie je zobrazený v reklame, sú mu však pripisované výnimočné účinky, bez ohľadu, na príčinu, ktorá inkontinenciu spôsobuje. Čitateľ, ktorý si objedná produkt vlastne vôbec nevie, čo by mu (hoc zadarmo) malo prísť. Sťažovateľ ďalej uvádza, že z reklamy vôbec nie je zrejmý subjekt, ktorý spotrebiteľov oslovuje, a teda ak by mu aj produkt ublížil, nemá ani koho zažalovať.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Printová reklama (inzercia): „Prípravok proti inkontinencii“, zadávateľa: Intredo Ltd. je v rozpore ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že predmetný komunikát je reklamou, ktorá bola ako reklama / inzercia riadne označená. V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie, ako je uvedené v rámci inzercie, je výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. V rámci reklamy sú uvedené viaceré tvrdenia a výroky, ktoré naznačujú alebo z ktorých vyplýva, že existuje súvislosť medzi potravinou (výživovým doplnkom), ktorá je predmetom tvrdenia, a zdravím. Reklama explicitne dáva do súvisu zdravotný problém – ochorenie (inkontinenciu) a liečbu tohto ochorenia prostredníctvom predmetného výživového doplnku (napr. „..je skutočným prelomom v liečbe nepríjemných ochorení súvisiacich s inkontinenciou moču.“; „po 2-3 dňoch liečby zmierni tlak v močovom mechúre“ a i.). Uvedené tvrdenia, nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami a Komisia má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené. A to bez ohľadu na skutočnosť, že z reklamy nie je zrejmé čo prípravok obsahuje, aké sú jeho účinné látky, zloženie a pod. Spôsob komunikácie výživového doplnku v rámci článku môže v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že výživový doplnok má vlastnosti lieku, resp. sú mu pripisované liečivé účinky a Komisia je preto toho názoru, že ide o reklamu, ktorú vylučujú, či priamo zakazujú všeobecné právne predpisy.
V reklame sú dokonca uvedené výroky a odvolania sa na konkrétneho údajného lekára, ktorý popisuje účinky produktu a nejednoznačné výskumy podľa ktorých „nová metóda účinne odstraňuje všetky neduhy močových ciest bez ohľadu na vek a pohlavie pacienta a bez ohľadu na závažnosť a príčinu ochorenia.“ Takéto tvrdenia Komisia považuje vo vzťahu ku charakteru prípravku za vyslovene nebezpečné a je taktiež toho názoru, že takýto druh reklamy ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6 Kódexu).

Web stránka zadávateľa: „Prečo si vybrať NeoVíziu“, zadávateľa: Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke zadávateľa, ktoré propagujú očnú kliniku NeoVízia. Sťažovateľ považuje tvrdenia za klamlivé a zavádzajúce a má za to, že ide o klamlivú obchodnú praktiku, ktorá môže uviesť spotrebiteľa do omylu.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Web stránka zadávateľa: „Prečo si vybrať NeoVíziu“, zadávateľa: Očné centrum Sokolík, s.r.o. nie je v rozpore ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade Komisia vychádzala o.i. aj zo stanoviska očnej kliniky NeoVízia a prihliadala na rozhodnutie vo veci sťažnosti priamo na kliniku Neovízia (viď. arbitrážny nález č. 13 (05-01)). Je pravdou, že zadávateľ využíva v rámci reklamy viacero tvrdení, ktoré využívajú superlatív aj v kombinácii s výrazom „najnovší“, „najmodernejší“. Spoločnosť NeoVízia zdôvodnila využitie uvedených tvrdení viacerými skutočnosťami, ktoré sa o.i. odvolávajú aj na úspechy, ocenenia, či prvenstvá, ktoré v rámci výkonu svojej činnosti dosiahla, a ktoré možno považovať za preukázanie kvality poskytovaných služieb, s využitím najmodernejších postupov, prístrojov, či technológií. Komisia nepovažuje využitie daných tvrdení za rozporné s Kódexom a má za to, že v danom prípade bolo použitie superlatívov dostatočne a hodnoverne preukázané.

V zmysle Kódexu klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá o.i. uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu). Vo vzťahu k tvrdeniu ohľadom skutočnosti, že spoločnosť sa riadi „prísnym nemeckým štandardom“ Komisia prihliadla na tvrdenie spoločnosti Neovízia, že uvedený pojem je označením pre nemecké guidlines – Štandardné diagnostické a terapeutické postupy, pričom zadávateľ preukázal, že v zmysle týchto štandardov sa riadi a uplatňuje ich v praxi. Komisia nepovažuje uvedené tvrdenie za klamlivé, či zavádzajúce. Komisia nepovažuje predmetné tvrdenia, použité v rámci webovej stránky za zavádzajúce a klamlivé a v neposlednom rade prihliada ja na skutočnosť, že zákrokom, ktoré pacienti môžu podstúpiť prechádza aj osobná konzultácia, v rámci ktorej, ak pacient má pochybnosť alebo otázky ohľadom zákroku, tieto sú mu vysvetlené a objasnené a Komisia sa nedomnieva, že by na základe uvedenej reklamy mohol byť pacient, či zákazník uvedený do omylu.

Scroll to Top