ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Uznesenia Komisie k §13 (Sponzoring) Opčného protokolu

Arbitrážna komisia, sa na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.9.2023 uzniesla na prijatí výkladových pravidiel k § 13 Opčného protokolu v nasledovných zneniach:

K § 13 odsek 2 Opčného protokolu, ktorý znie „Sponzorský odkaz ako súčasť mediálnej komerčnej komunikácie môže propagovať názov alebo obchodné meno sponzora, jeho ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity, pokiaľ sponzorom nie je osoba podľa odseku 3, musí však zároveň obsahovať aspoň jednu z nasledujúcich informácií:
a) názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko sponzora, ktorý plnenie poskytol
b) logo sponzora alebo
c) odkaz na výrobok alebo službu sponzora.“,

Uznesenie č. 1/14092023 : „Členovia Komisie sa uzniesli na potvrdení výkladového pravidla, uplatňujúceho pri aplikácii Opčného protokolu, že ustanovenie § 13 odsek 2 je potrebné vykladať tak, že propagácia je dosiahnutá samotným sponzorovaním, avšak sponzorský odkaz ako taký propagačný byť nemôže; to sa nevzťahuje na sponzorský odkaz v rozhlasovej programovej službe.“

K § 13 odsek 3 Opčného protokolu, ktorý znie „Pokiaľ je sponzorom osoba, ktorá sa zaoberá výrobou alebo predajom liekov alebo poskytovaním zdravotných výkonov, nesmie podporovať predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.“

Uznesenie č. 2/14092023: „Členovia Komisie sa uzniesli na potvrdení výkladového pravidla, uplatňujúceho pri aplikácii Opčného protokolu, že ustanovenie § 13 odsek 3 je potrebné vykladať tak, že predaj liekov viazaný na lekársky predpis a poskytovanie zdravotných výkonov uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia nesmie podporovať program, programová služba alebo audiovizuálna mediálna služba na požiadanie.“

Scroll to Top