ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informácia k výkladu Opčného protokolu v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Zákona o mediálnych službách

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Zákona o mediálnych službách prijala Arbitrážna komisia na svojom ostatnom zasadnutí, dňa 8.9.2022 uznesenie vo vzťahu k výkladu aktuálneho znenia Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie („Opčný protokol“).


Opčný protokol („Protokol“), ku ktorému pristúpili viacerí televízni a rozhlasoví vysielatelia, a ktorý Komisia vo vzťahu k šíreniu mediálnej komerčnej komunikácie uplatňuje od roku 2018 vo výraznej miere reflektuje aj na aktuálne prijatý mediálny zákon. Niektoré pravidlá Opčného protokolu (napr. vysielanie reklamy na alkohol) sú aktuálne nastavené prísnejšie ako požiadavky, ktoré na vysielanie reklamy kladie mediálny zákon. Nakoľko nie je účelom v danom prípade vykladať Opčný protokol prísnejšie ako je zákon, Komisia v rámci svojich právomoci súvisiacich s výkladom Opčného protokolu prijala uznesenie v nasledovnom znení:

„Členovia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu sa vzhľadom na nadobudnutie účinnosti zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) od 1.8.2022 uzniesli na potvrdení výkladového pravidla uplatňujúceho pri aplikácii Opčného protokolu, a to, že ho budú uplatňovať nie prísnejšie ako sú ustanovené povinnosti v novom zákone o mediálnych službách.“

Komisia bude vykladať predmetné pravidlo v zmysle prijatého uznesenia do obdobia, pokiaľ nebude členmi RPR schválený revidovaný Opčný protokol.

Scroll to Top