ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Novelizované pravidlá reklamnej praxe pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

Na svojom výročnom zasadnutí členovia RPR schválili novelizáciu Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol“) a rozhodli o podaní žiadosti o zápis RPR do evidencie samoregulačných mechanizmov a samoregulačných orgánov.
Novelizovaný Protokol v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie podľa zákona o mediálnych službách a jeho účelom je ustanoviť účinný samoregulačný systém pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie na vnútroštátnej úrovni v zmysle podmienok zákona o mediálnych službách, ktorým sa v Slovenskej republike implementujú príslušné ustanovenia Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Protokol vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu pri poskytovaní obsahovej služby v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie, nad ktorých dodržiavaním vykonáva zákonný dohľad príslušný orgán verejnej správy ustanovený v Slovenskej republike.

Protokol vymedzuje etické pravidlá zodpovednosť za porušenie ktorých nesie popri šíriteľovi aj zadávateľ reklamy, ako je napríklad obsah reklamy a ochrana maloletých, obsah reklamy a ochrana dôstojnosti a základných práv a slobôd a zároveň vymedzuje aj pravidlá s výlučnou zodpovednosťou šíriteľa. Šíriteľ je výlučne zodpovedný napríklad za dodržiavanie vybraných pravidiel v oblasti editoriálnej zodpovednosti, sponzoringu, umiestňovanie produktov, či časového obmedzenia vysielania reklamy.

Po posúdení sťažnosti Komisia vydáva arbitrážny nález, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle Rady. V prípade ak Komisia konštatuje porušenie Protokolu nariadi šíriteľovi aby šírenie reklamy skončil alebo v šírení reklamy nepokračoval alebo reklamu upravil, a to v lehote minimálne štyri pracovné dni. Komisia tiež môže vyzvať šíriteľa aby bezodkladne prijal vhodné opatrenie na predchádzanie podobným porušeniam ak reklama už nie je šírená. Ak subjekt, ktorému bola uložená povinnosť podľa odseku 1, neoznámi Rade splnenie uloženej povinnosti v ustanovenej lehote alebo uloženú povinnosť nesplní Rada podá podnet na začatie konania pred Radou pre mediálne služby.
Protokol v plnom znení nájdete TU

Scroll to Top