ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK

Konalo sa 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 12. 8. 2008  Arbitrážna komisia Rady pre reklamu /AK RPR/,  ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy, prijala  nasledovné rozhodnutia:


Sťažnosť evid. č.  23 (06-02)

Kampaň na program Grand vklad, zadávateľ: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka kampane na program Grand vklad Slovenskej sporiteľne a. s., ktorá podľa sťažovateľa pripisuje produktu vyššiu hodnotu, akú v skutočnosti môže dosiahnuť, využívajúc nedostatok skúseností a znalostí klientov, resp. ich dôverčivosť.

Komisia posúdila obsah reklamy s obchodnými podmienkami produktu a prišla k názoru, že komunikácia zadávateľa reklamy  s potencionálnymi klientmi je primeraná k obchodným zvyklostiam v tomto segmente služieb. Vstupný poplatok, sankcie za predčasný výber, dátum začiatku úročenia a riziko kurzových rozdielov sú  obvyklé súčasti zmluvných podmienok podobných produktov. 

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená a predmetná  reklamná kampaň Grand vklad, zadávateľa Slovenská sporiteľňa a.s. nie je v rozpore s Kódexom.


Sťažnosť: evid. č.   24 (06-03 )

Rozhlasový reklamný spot na sieť predajní krbov a krbového príslušenstva,  zadávateľ: Perfekt Plus – súkromný podnikateľ Ján Iždinský

Sťažnosť  fyzickej osoby  sa týka rozhlasového reklamného spotu na sieť predajní krbov a krbového príslušenstva zadávateľa Perfekt Plus, ktorého obsah je podľa sťažovateľa spochybniteľný s ohľadom na odbornosť, zneužíva jeho dôverčivosť a nedostatok skúseností a znalostí.

Komisia posúdila obsah reklamného spotu s poskytovanými službami a nezistila klamlivosť reklamy. Na viaceré činnosti má zadávateľ odborné oprávnenie a ďalšie služby zákazníkom sprostredkúva. Obsah reklamy zodpovedá ponúkaným službám a Komisia nie je oprávnená posudzovať odbornú spôsobilosť na podnikanie, čo je podstatou obsahu sťažnosti na reklamu. Predmetný reklamný spot s využitím motívu spotu „ja by som to nechal na odborníkov„ je použitý všeobecne a neobsahuje žiadnu preferenciu zadávateľa voči konkurencii.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená a predmetný  rozhlasový spot „Nechajte to na odborníkov“  zadávateľa  Perfekt Plus, podnikateľa – fyzickej osoby,  nie je v rozpore s Kódexom.

Sťažnosť evid. č. 26 (06-05)

Televízny reklamný spot na program Podnikateľ – Najlepšia ponuka roka, zadávateľ: T-Mobile Slovensko, a.s.

Sťažnosť  spoločnosti Orange Slovensko, a.s. na televízny spot spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., „Najlepšia ponuka roka“ propagujúci program Podnikateľ.  Tvrdenie ,,najlepšia ponuka roka“, nie je podľa sťažovateľa podložené žiadnymi relevantnými podkladmi  a takéto tvrdenie  považuje za klamlivé a zavádzajúce  a jej účelom je taktiež získať prospech pre spoločnosť T- Mobile na úkor  iného súťažiteľa.

Komisia sa nestotožnila s tvrdením zadávateľa, že pod tzv. headline–om ,,najlepšia ponuka roka“, sa nemyslí najlepšia ponuka  medzi ostatnými súťažiteľmi, ale, že ide o najlepšiu ponuku spoločnosti T-Mobile v danom roku, keďže z obsahu reklamy takéto posolstvo pre jej prijímateľa to nevyplýva.  Pre jeden z dvoch spotov Komisia neakceptovala ani tvrdenie zadávateľa, že ide o osobitnú ponuku mobilných telefónov pri využití ponuky programu služieb, keďže reklama nie je takto koncipovaná a je spôsobilá uviesť príjemcu reklamy do omylu. Komisia pri rozhodovaní poukázala na nevyhnutnú korektnosť pri využívaní rôznych superlatívov v reklame.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetný televízny spot Najlepšia ponuka roka zadávateľa T-Mobile Slovensko, a.s je v rozpore s časťou II bodu 4.1. Etického kódexu.

Scroll to Top