ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR
4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( 3.5.2007 )
BRATISLAVA, 3. 5. 2007 sa konalo štvrté tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR“). AK RPR, ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy, posudzovala 7 sťažností na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“). AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:

Sťažnosť: evid. č. 26 (04/01)

Printové propagačné materiály – list verným zákazníkom “Výnimočné je u nás bežné“, zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala ponuky zaslanej verným zákazníkom listom pod názvom „Výnimočné je u nás bežné“. Podľa sťažovateľa reklama uvádza klamlivé údaje o poskytnutí VIP výhod, ktoré si spotrebiteľ v konečnom dôsledku nemôže v plnej miere uplatniť
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je neopodstatnená a predmetné propagačné materiály „Výnimočné je u nás bežné“, zadávateľa Orange Slovensko, a.s. nie sú v rozpore s Kódexom.
V prípade predmetnej ponuky boli podmienky odkomunikované dostatočne a spotrebiteľ mal možnosť získať ďalšie doplňujúce informácie o vernostnom programe prostredníctvom iných zdrojov. Reklama nemala tendenciu uvádzať spotrebiteľa do omylu, ani mu spôsobiť ujmu.

Sťažnosť: evid. č. 27 ( 04/ 02)
Reklamný panel „Tieňovaný svet“- pozvánka na výstavu, zadávateľ: Zalán Schuster
Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala vizuálu pozvánky na výstavu Zalána Schustera s názvom „Tieňovaný svet“ umiestnenej na verejne prístupnom reklmnom paneli v centre mesta, ktorý zobrazuje ženský akt, reprezentujúci výstavu. Podľa sťažovateľa vizuál obsahuje prezentácie, ktoré hrubým spôsobom porušujú všeobecné normy slušnosti a mravnosti.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama na výstavu „Tieňovaný svet“ nie je v rozpore s Kódexom.
Predmetná reklama predstavuje vizuál fotografie, ktorá je jednou z vystavených prác umelca. Fotografia využíva umelecké prvky aktu, prezentácia ženského tela nie je vulgárna a ani nepropaguje nadmerné podliehanie sexualite.

Sťažnosť evid. č. 28 (04/03)

Reklama „Nabi si mobil najväčšími hitmi“, zadávateľ: Expres Media, s.r.o.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala rozhlasovej reklamy spoločnosti Media Expres, s.r.o., ktorú vysielalo rádio Expres pod názvom „Nabi si mobil najväčšími hitmi“. Reklama propagovala stiahnutie hudby ako zvonenia do mobilného telefónu. Podľa sťažovateľa je reklama neetická a klamlivá, pretože neuvádza, že propagovaná služba je spoplatnená vysokými sadzbami.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná rozhlasová reklama spoločnosti Expres media, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami Časti II, bodu 2.1 a 4.4 Kódexou.
Zadávateľ nevenoval v rozhlasovom spote dostatočnú pozornosť komunikácii, že ide o spoplatnenú službu. Reklama má tendenciu spôsobiť spotrebiteľovi ujmu tým, že už zaslanie prvej sms na telefónne číslo 7008 je spoplatnené , o čom spotrebiteľ nie je vopred informovaný.
Sťažnosť evid. č. 29 (04/04)
Billboard „Erotic Romantic Club“, zadávateľ: Erotic Romantic Club Likavka – Ružomberok
Sťažnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie na základe podnetu občanov obce, sa týka vizuálu billboardu spoločnosti Erotic Romantic Club Likavka – Ružomberok. Podľa sťažovateľa billboard zobrazuje telo obnaženej ženy pohoršujúcim spôsobom, spolu s informáciami o návšteve blízkeho erotického salónu.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetný billboard spoločnosti Erotic Romantic Club, a.s. je v rozpore s ustanovením bodu 1.1 Časti II Kódexu.
Predmetná reklama nebola vytvorená v plným zvážením jej vplyvu na všetky typy spotrebiteľov – najmä s ohľadom na obsah textu headlinu a použité médium .

Sťažnosť evid. č. 30 (04/05)

Inzercia „Všeobecná zdravotná poisťovňa“, zadávateľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sťažnosť sekretariátu RPR sa týka inzercie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, uverejnenej v denníku SME. Vizuál má podobu celostránkovej inzercie, kde polovicu strany tvorí rozhovor s ministrom zdravotníctva Ivanom Valentovičom, ktorý približuje svoj zámer vytvoriť na Slovensku verejnoprávne zdravotné poisťovne a vysvetľuje dôvody, prečo by poisťovne nemali dosahovať zisk. Druhú polovicu inzerátu tvorí rozhovor s riaditeľom VšZP, ktorý propaguje činnosť poisťovne.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a inzercia spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. je v rozpore s ustanovením bodu 3.1 a 5.3 Časti III Kódexu.
Predmetný PR článok bol uverejnený v sekcii „Inzercia“, a to za úhradu. V zmysle definície reklamy je teda považovaný za reklamu. Súčasťou reklamy bolo aj vyjadrenie predstaviteľa štátnej moci, ktoré aj keby bolo neúplatné, sa považuje za porušenie etiky v reklame . Reklama mala tiež tendenciu útočiť a diskreditovať konkurentov, čo je neprípustné.

Sťažnosť evid. č. 31 (04/06)

Inzercia „Spoločná zdravotná poisťovňa“, zadávateľ: Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sťažnosť sekretariátu RPR sa týka inzercie Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. uverejnenej v denníku Nový čas. Predmetná reklama má podobu celostránkovej inzercie, pričom polovicu strany tvorí rozhovor s ministrom zdravotníctva Ivanom Valentovičom. Minister predstavuje svoje zámery obmedziť zisk zdravotným poisťovniam a vytvoriť verejnoprávne zdravotné poisťovne. Druhú polovicu inzerátu tvorí rozhovor s generálnou riaditeľkou SZP, ktorá približuje činnosť poisťovne.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná inzercia spoločnosti , Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. je v rozpore s ustanovením bodu 3.1 a 5.3 Časti III Kódexu..

Predmetný PR článok bol uverejnený v sekcii „Inzercia“, a to za úhradu. V zmysle definície reklamy je teda považovaný za reklamu. Súčasťou reklamy bolo aj vyjadrenie predstaviteľa štátnej moci, ktoré aj keby bolo neúplatné, sa považuje za porušenie etiky v reklame . Reklama mala tiež tendenciu útočiť a diskreditovať konkurentov, čo je neprípustné.

Sťažnosť evid. č. 32 (04/07)

Advetorial „Plastové okná od INCON-u“, zadávateľ: INCON, s.r.o.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka advetoriálu spoločnosti INCON, uverejneného v mesačníku Dom a Byt. V článku sa okrem iného uvádza, že spoločnosť INCON je najväčším výrobcom plastových okien s pätnásťročnou históriou výroby na Slovensku, čo sťažovateľ považuje z klamlivé.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetná inzercia spoločnosti INCON, s.r.o. je v rozpore s ustanovením bodu 4.1 Časti II a 7.1 Časti III Kódexu..
Reklamné tvrdenie, že spoločnosť je najväčším výrobcom plastových okien s 15ročnou históriou výroby na Slovensku mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, že ide o najväčšieho výrobcu okien, čo nie je pravdivé, keďže na trhu pôsobia minimálne traja väčší výrobcovia plastových okien – v tomto prípade 15ročná história spoločnosti sa nedá posudzovať ako nové „kategorizačné“ hľadisko. Predmetná reklama nebola dostatočne oddelená od ostatného redakčného obsahu a ani ako taká nebola označená a odlíšená.

Scroll to Top