ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 26. 05. 2022 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len Komisia). Komisia ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 4 reklamy s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex) a prijala nasledovné rozhodnutia:

Reklamná kampaň (web stránka, POS): „Jazdite za body“, zadávateľa SLOVNAFT, a.s.
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči kampani „Jazdite za body“, zadávateľa: SLOVNAFT, a.s. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú, nakoľko podľa jeho názoru vyvoláva dojem, že za 5 bodov zákazník získa zľavu 5 centov, čo je v rozpore so skutočnosťou, že akciová ponuka sa vzťahuje na každý liter, a teda s počtom natankovaných litrov sa násobí aj počet bodov, ktoré sú zákazníkovi stiahnuté. Sťažovateľ tiež poukazuje na to, že z reklamy nie je zrejmé, že po uplatnení akcie sa bonus body za nákup nepripočítavajú.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Reklamná kampaň (web stránka, POS): „Jazdite za body“, zadávateľa SLOVNAFT, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia akciovej ponuky, ktorú môže zákazník využiť v podobe uplatnenia si zľavy na natankované pohonné hmoty za bonus body. Komisia má za to, že zadávateľ venoval komunikácii svojej ponuky, vrátane jej podmienok dostatočnú pozornosť, a to ako v prípade nosičov v mieste predaja, tak aj na webovej stránke. Z reklamy podľa Komisie nevyplýva interpretácia, ktorú uvádza sťažovateľ, a teda, že bez ohľadu na počet natankovaných litrov sa zákazníkovi odpočíta len 5/10 bonus bodov v závislosti od druhu natankovaného paliva. Naopak z reklamy je zrejmé, že zľava sa vzťahuje na liter paliva, vo význame násobenia sa počtu bodov v závislosti od počtu natankovaných litrov. V reklame je taktiež explicitne uvedené, že pri nákupe so zľavou sa BONUS body za nákup na kartu nepripočítajú. Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala údaj alebo informáciu, ktoré by mohli uviesť spotrebiteľa do omylu a reklamu nepovažuje za neetickú.

Vonkajšia reklama (polep auta): „Pizzoviny“, zadávateľa: Pizza Brothers, pobočka Martin
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči vizuálu vonkajšej reklamy v podobe polepu auta, ktorý komunikuje prevádzku Pizza Brothers. Sťažovateľ považuje reklamu za neslušnú a nečestnú a má za to, že reklama porušuje ustanovenia o slušnosti v reklame. Sťažovateľ taktiež uvádza, že reklama útočí na iný produkt a zadávateľa a diskredituje ho a je neprípustnou porovnávacou reklamou, ktorá znevažuje konkurujúceho súťažiteľa, jeho pomery konanie, produkt, či iný rozlišovací znak.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama (polep auta): „Pizzoviny“, zadávateľa: Pizza Brothers, pobočka Martin nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Vyžitie výrazu „Pizzoviny“, na použitie ktorého v kontexte slušnosti v reklame pravdepodobne sťažovateľ poukazuje, Komisia nepovažuje za neetické. Je pravdou, že uvedené slovo môže za určitých okolností pripomínať vulgarizmus, avšak v predmetnom prípade, s ohľadom na celkové spracovanie reklamy a v kontexte, v akom je výraz použitý nemožno jednoznačne povedať, že ide o dvojzmysel, prípadne slovnú hračku, ktorá by prekračovala mieru slušnosti, či bola vulgárna. Komisia sa taktiež nedomnieva, že reklama útočí na iný produkt, či iného zadávateľa reklamy. V reklame nie je uvedený ani pomenovaný žiaden iný súťažiteľ, prípadne konkrétny produkt a nie je ani toho názoru, že by reklama konkurujúceho súťažiteľa, či jeho produkty znevažovala. Význam headlinu je v tomto prípade vo vzťahu k iným produktom – jedlu skôr všeobecný, a Komisia preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

TV spot: „Grease Police“, zadávateľa: MediaShop GmbH
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklame – šotu, vysielanému v rámci teleshoppingu, ktorý propaguje produkt – čistiaci prostriedok „Grease Police“, zadávateľa MediaShop GmbH. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame dochádza k porovnaniu produktu s konkurenciou, pričom konkurenčné produkty sú označené ako bežný čistiaci prostriedok, pričom v reklame zaznie veta „ s konkurenciou sa nedá vôbec porovnať.“

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená. TV spot: „Grease Police“, zadávateľa: MediaShop GmbH je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.

Predmetom propagácie je v danom prípade komunikácia univerzálneho čistiaceho prostriedku a v reklame sú v rámci jednotlivých jej scén demonštrované jeho vlastnosti a účinok. Súčasťou reklamy je aj tvrdenie v znení: „Na dno tejto panvice sme pripálili tuk. Bežný kuchynský čistiaci prostriedok nemá proti nemu žiadnu šancu, ale s účinnou formulou Grease Police bude všetko žiariť čistotou. S konkurenciou sa nedá vôbec porovnať…“ Uvedené tvrdenie považuje Komisia za neetické vo vzťahu k pravdivosti v reklame a má za to, že spôsob akým je toto tvrdenie naformulované a vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých je použité môže byť spôsobilé uviesť spotrebiteľov do omylu. V rámci textu je najskôr uvedené porovnanie s „bežným kuchynským čistiacim prostriedkom“, pričom následne text pokračuje v znení „s konkurenciou sa nedá vôbec porovnať“. Z reklamy a uvedeného tvrdenia nie je jasné, ktoré druhy produktov, či univerzálne, špeciálne alebo bežné sú voči danému produktu vnímané ako konkurencia, resp. z reklamy na základe uvedeného tvrdenia nie je dostatočné zrejmé, aké široké je portfólio produktov, voči ktorým sa predmetný produkt vymedzuje. Na základe tejto skutočnosti považuje Komisia vyššie uvedené tvrdenie s ohľadom na okolnosti a súvislosti, v akých bolo použité za klamlivé.

Vonkajšia reklama: „Fitness Zuzana“, zadávateľa: Fitness Zuzana, Žilina
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči vizuálu vonkajšej reklamy, umiestnenej na priečelí budovy, ktorá propaguje fitness centrum. Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje zobrazenia, ktoré porušujú všeobecné normy mravnosti a slušnosti. Stvárnenie ženského tela v rámci reklamy považuje sťažovateľ za sexistické, diskriminačné, urážlivé a ponižujúce s ohľadom na celkové stvárnenie reklamy a je toho názoru, že žena je v rámci reklamy vyobrazená ako sexuálna atrakcia (čl. 11 ods. 1 písm. b) a e) Kódexu). Zároveň sťažovateľ uvádza, že reklama propaguje nadmerné podliehanie sexualite (čl. 13 ods. 7 Kódexu).

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. Vonkajšia reklama: „Fitness Zuzana“, zadávateľa: Fitness Zuzana, Žilina nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

Cieľom reklamy je komunikácia fitnes centra, tvárou ktorého je bývalá reprezentantka a vrcholová športovkyňa Zuzana Kořinková a jej dcéra Natália, ktoré v predmetnom zariadení pôsobia aj ako trénerky. Obe sú pritom vyobrazené aj v rámci vizuálu reklamy, pričom na sebe majú plavky, typické súťažné oblečenie pre oblasť fitness a kulturistiky. Komisia považuje predmetné zobrazenie modeliek v reklame za adekvátne a primerané, najmä vo vzťahu k propagovanému produktu/službe, ktorým je komunikácia fitness centra a jeho služieb, ktoré s ľudským telom a jeho pozitívnym rozvojom nepochybne súvisia. Štylizácia a vyobrazenie modeliek v reklame nie je neslušné alebo vulgárne ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Naopak zobrazenie je decentné. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelky – ženy dehonestujúco, či len ako sexuálne atrakcie. Prezentácia produktu/ služby fitness centra, v kontexte aj zobrazenia ľudského tela a celkového stvárnenia žien v reklame je v danom prípade v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie a Komisia nepovažuje predmetnú reklamu za neetickú.

Scroll to Top