ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 13. 10. 2022 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len Komisia). Komisia ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posúdila sťažnosti na 5 reklám s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu Etického kódexu reklamnej praxe platného na území SR (ďalej len Kódex) a prijala nasledovné rozhodnutia:

Internetová reklama (príspevky na Instagrame): „Miss Vitavape“, zadávateľa: Vitavape, s.r.o.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb voči prezentácií produktu Vitavape – vitamínových inhalátorov v rámci príspevkov na Instagrame vytvorených pri príležitosti súťaže Miss Universe Slovakia. Sťažovatelia poukazujú na škodlivosť predmetných produktov a sú toho názoru, že prezentácia produktov v rámci súťaže krásy je nevhodná, nakoľko s reklamou môžu prísť do kontaktu aj deti, teenageri a mladí ľudia. Prezentácia produktu môže nabádať na jeho používanie v skoršom veku a vaping si deti môžu spájať so zdravím a krásou. Podľa názoru jedného zo sťažovateľov môže dôjsť na základe reklamy k ohrozeniu zdravia a života osôb, ktoré majú prístup k tejto reklame.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú čiastočne opodstatnené. Internetová reklama (príspevky na Instagrame): „Miss Vitavape“, zadávateľa: Vitavape, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 vo vzťahu k čl. 51 Kódexu.

V predmetnom prípade sa Komisia čiastočne s názormi sťažovateľov stotožnila. Komisia posudzuje reklamu vždy z hľadiska všetkých aspektov Kódexu. Cieľom reklamnej prezentácie v rámci príspevkov na Instagrame bola komunikácia vitamínových inhalátorov Vitavape. Vo vzťahu k námietkam ohľadom škodlivosti produktov na zdravie Komisia vychádzala zo skutočnosti a tvrdenia zadávateľa, že predmetné produkty neobsahujú nikotín a škodlivé látky. Zadávateľ taktiež uviedol, že predmetné produkty boli posudzované vo vzťahu k bezpečnosti obsahu látky Národným toxikologickým informačným centrom, pričom látky boli vyhodnotené ako bezpečné, resp. nie nebezpečné. V tejto časti Komisia preto námietky sťažovateľov vyhodnotila ako neopodstatnené.
Predmetné produkty boli komunikované pri príležitosti súťaže krásy Miss Universe Slovakia, kde produkt prezentovali priamo súťažiace. Komisia akceptuje, že predmetný produkt je „inhalátorom“, ktorý sa používa spôsobom vdychovania – inhalácie jeho obsahu, na druhej strane nemožno odhliadnuť od skutočnosti, že v rámci vizuálu reklamy sú súťažiace s produktom vyobrazené v pozíciách a s gestikuláciou, ktorá pripomína, resp. evokuje fajčenie (napr. produkt držia v ruke spôsobom, akoby držali klasický tabakový výrobok, resp. cigaretu, jedna z účastníčok je zachytená ako vydychuje paru). Produkt nie je v rámci reklamy zobrazený tak, že by súťažiace držali produkt spôsobom, ktorý evidentne nenapodobňuje držanie cigarety, ale z celkového vizuálneho prevedenia reklamy je produkt zachytený spôsobom, ktorý pripomína fajčenie a na fajčenie môže tak aj nepriamo nabádať najmä maloletých. V tomto kontexte Komisia nemohla abstrahovať od skutočnosti, že predmetná reklama bola súčasťou prezentácie súťaže krásy Miss Universe, ktorá je populárna aj medzi mladými, resp. maloletými osobami. Keďže spôsob, akým maloletí prijímajú reklamu a reagujú na ňu, je podmienený ich vekom, skúsenosťami a okolnosťami, za akých konkrétnu reklamnú správu prijímajú, Komisia berie do úvahy tieto všeobecné podmieňujúce faktory pri posudzovaní reklamy (čl. 51 Kódexu). V tomto kontexte má Komisia za to, že maloleté osoby nevedia, práve s ohľadom na svoje skúsenosti a vek jednoznačne vyhodnotiť charakter daného produktu, prípadne si uvedomiť, že produkt, hoc neobsahuje tabak nie je určený maloletým osobám. Práve tieto osoby však z celkového spracovania reklamy a spôsobu akým bola táto prezentovaná môžu nadobudnúť dojem, že užívanie výrobku je u týchto osôb povolené, resp. nie je zakázané, čo môže viesť k budúcemu vytvoreniu nezdravých návykov a posilneniu správania, ktoré vedie k fajčeniu tabakových výrobkov. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, v danom prípade voči maloletým (čl. 10 ods. 3 vo vzťahu k čl. 51 Kódexu), a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Printová reklama (leták): „Získajte extra výhody s aplikáciou Clubcard – prezentácia produktu Zlatý Bažant 73’“, zadávateľa: TESCO STORES, a.s.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby voči komunikácii ceny produktu Zlatý Bažant 73′, plechovka 0,5l v rámci letáku a aplikácie Clubcard. Sťažovateľ považuje reklamu za klamlivú a poukazuje na nesúlad cien a výšky zliav uvedených v letáku a aplikácii.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Printová reklama (leták): „Získajte extra výhody s aplikáciou Clubcard – prezentácia produktu Zlatý Bažant 73’“, zadávateľa: TESCO STORES, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu.

V danom prípade Komisia vychádzala o.i. ak z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že v rámci letákovej podoby reklamy došlo k internej chybe – nesprávnemu zobrazeniu produktu, na ktorý sa vzťahovala zvýhodnená ponuka. V skutočnosti sa výhodná ponuka vzťahovala na iný druh produktu ako bol produkt vyobrazený v rámci letáku a Komisia má za to, že reklama vo vzťahu k prezentácii produktu a jeho ceny obsahovala informáciu, ktorá mohla uviesť spotrebiteľa do omylu, a preto ju vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. Komisia však prihliadla na skutočnosť, že v danom prípade nešlo o úmyselné konanie, ale o situáciu, ktorá vznikla v dôsledku tlačovej chyby, ktorú keď si zadávateľ uvedomil proaktívne informoval spotrebiteľov priamo v mieste predaja, čo Komisia oceňuje.

Vonkajšia reklama (billboard): „Byť spolu je Um“, šíriteľa: GRYF reklamné štúdio, s. r. o.
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči reklamnému billboardu, ktorý propaguje alkoholický nápoj – rum značky Božkov. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že predmetný billboard, ktorý propaguje alkoholický nápoj je umiestnený pri základnej škole a gymnáziu, v pozadí stojí jedáleň školy.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je opodstatnená. Vonkajšia reklama (billboard): „Byť spolu je Um“ šíriteľa: GRYF reklamné štúdio, s. r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 28 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Kódex vo vzťahu k umiestneniu reklamy na alkohol kladie požiadavku, že reklama alkoholických nápojov nesmie byť o.i. umiestnená na billboarde alebo podobnom komunikačnom médiu v tesnej blízkosti školy, detského ihriska alebo podobného zariadenia určeného predovšetkým maloletým (čl. 28 ods. 2 písm. b) Kódexu).
Predmetom billboardovej reklamy bola komunikácia alkoholického nápoja. V danom prípade nie je pochybnosť o tom, že uvedený billboard bol umiestnený v tesnej blízkosti základnej školy a gymnázia, a Komisia v tomto smere a vzhľadom na vyššie uvedenú požiadavku ohľadom umiestnenia reklamy na alkoholické nápoje konštatovala porušenie Kódexu. Komisia však prihliadla aj na skutočnosť, že v danom prípade nešlo o úmyselné konanie, ale o situáciu, ktorá vznikla v dôsledku systémovej chyby pri určovaní obmedzenia billboardovej plochy, ktorú keď šíriteľ zistil, reklamu stiahol a billboardovú plochu prelepil pred vydaním rozhodnutia Komisie.

TV spot: „OBNOV DOM – Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu“, zadávateľa: Slovenská agentúra životného prostredia
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, voči spotu, ktorý komunikuje program OBNOV DOM, zadávateľa Slovenská agentúra životného prostredia. Sťažovateľ vyslovil názor, že reklama navodzuje dojem, že program je určený na obnovu starších domov bez obmedzenia. V programe je však veľmi striktne dané, že sa obnova týka len domov s viacpočetnými rodinami, prípadne veľkým počtom detí. Reklama tak podľa sťažovateľa priamo zavádza tým, že v divákoch navodí dojem, že reklamovaný „produkt“ – program Obnov dom je určený na opravu akéhokoľvek domu.

Komisia po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená. TV spot: „OBNOV DOM – Rodinné domy na Slovensku dostávajú druhú šancu“, zadávateľa: Slovenská agentúra životného prostredia nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu.

V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy je komunikácia podpory obnovy domov, ktorá vyplýva z Plánu obnovy. Ako uvádza zadávateľ, súčasťou Plánu sú dve výzvy, pričom jedna je štandardnou výzvou, druhá je zvýhodnená výzva, ktorá je zameraná na podporu obnovy rodinných domov vo vlastníctve vybraných socioekonomických skupín. Komisia sa nedomnieva, že reklama, či už v rámci svojho vizuálneho alebo slovného spracovania obsahuje údaj alebo prezentáciu, ktoré by mohli spotrebiteľa uviesť do omylu. Reklama vo všeobecnosti informuje o existencii podpory obnovy domov a stručne uvádza možnosti, ktoré v rámci tejto ponuky môže žiadateľ využiť. Podrobné informácie k jednotlivým výzvam, vrátane ich podmienok sú súčasťou ďalších komunikačných kanálov, či už v podobe samostatnej webovej stránky, odkaz na ktorú je jasne a zrozumiteľne uvedený aj priamo v reklame alebo priamo v regionálnych kanceláriách, existencia ktorých je taktiež spomenutá priamo v spote. Komisia je preto toho názoru, že zadávateľ venoval v predmetnom prípade komunikácii danej ponuky dostatočnú pozornosť, informácie o charakteristikách produktu prezentoval zrozumiteľne, jasne a dostatočne, a reklamu preto vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.

Scroll to Top